Na Wodne oKKo wejdziemy dużo taniej

Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji obni­ża ceny korzy­sta­nia z kom­plek­su base­no­wo-sau­no­we­go na osie­dlu Azo­ty. I to aż o 30 pro­cent.

Wod­ne oKKo to jeden z naj­no­wo­cze­śniej­szych obiek­tów tego typu na Opolsz­czyź­nie. Cie­szy się spo­rą fre­kwen­cją (ponad pół tysią­ca osób dzien­nie w week­en­dy), a wie­le wska­zu­je na to, że teraz będzie ona jesz­cze wyż­sza. Pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska pole­ci­ła bowiem Miej­skie­mu Ośrod­ko­wi Spor­tu i Rekre­acji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu obni­że­nie cen za korzy­sta­nie z base­nów i saun.

Do 23 lute­go, czy­li na okres ferii zimo­wych, bile­ty będą o 30 pro­cent tań­sze. Trze­ba jed­nak pamię­tać, że obniż­ka nie doty­czy opłat nali­cza­nych minu­to­wo, a tak­że tych za przej­ście z jed­nej stre­fy do dru­giej. Tutaj staw­ki pozo­sta­ją nie­zmien­ne.

Decy­zję w tej spra­wie pod­ję­ła pre­zy­dent Nowo­siel­ska w for­mie zarzą­dze­nia. Wło­darz mia­sta na ostat­niej kon­fe­ren­cji pra­so­wej odnio­sła się do cen na Wod­nym oKKu i prze­ko­ny­wa­ła, że oka­zjo­nal­ne obniż­ki (na okres świą­tecz­ny czy feryj­ny) są naj­lep­szym roz­wią­za­niem. I że nie ma potrze­by sta­łych obni­żek w celu zwięk­sze­nia fre­kwen­cji.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting