Na widok policji wyrzucił narkotyki i próbował uciekać

Kędzie­rzyń­scy poli­cjan­ci zła­pa­li 19-lat­ka, któ­ry chciał się pozbyć 20 gra­mów amfe­ta­mi­ny.

Poli­cjan­ci mają ten zmysł i czę­sto już na pierw­szy rzut oka widzą, że podej­rza­nie zacho­wu­ją­cy się mło­dzi ludzie chcą coś przed nimi ukryć. Nie ina­czej były i tym razem.

W nocy z sobo­ty na nie­dzie­lę, poli­cjan­ci z Wydzia­łu Pre­wen­cji patro­lu­jąc mia­sto zwró­ci­li uwa­gę na męż­czy­znę sto­ją­ce­go w rejo­nie sta­cji paliw. Mło­dy czło­wiek był wyraź­nie zanie­po­ko­jo­ny i na widok nad­jeż­dża­ją­ce­go radio­wo­zu wyrzu­cił wore­czek w któ­rym znaj­do­wał się bia­ły pro­szek i zaczął ucie­kać.

- Poli­cjan­ci natych­miast pobie­gli za nim. Po krót­kim pości­gu 19-latek został zatrzy­ma­ny — infor­mu­je kom. Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Bada­nie nar­ko­te­stem wyka­za­ło, że worecz­ku wyrzu­co­nym przez zatrzy­ma­ne­go znaj­do­wa­ło się ponad 20 gra­mów amfe­ta­mi­ny.

Miesz­ka­niec Kędzie­rzy­na-Koź­la usły­szał już zarzut posia­da­nia środ­ków odu­rza­ją­cych. Za to prze­stęp­stwo gro­zi mu kara do 3 lat pozba­wie­nia wol­no­ści.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting