Na ulicach Kędzierzyna-Koźla będzie więcej policjantów

Gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le dopła­ci 40 tys. zło­tych na orga­ni­za­cję dodat­ko­wych patro­li.

W powszech­nej opi­nii miesz­kań­ców patro­le poli­cyj­ne moc­no zwięk­sza­ją poczu­cie bez­pie­czeń­stwa miesz­kań­ców. Dla­te­go samo­rząd miej­ski od kil­ku lat suk­ce­syw­nie wspie­ra ten ele­ment pre­wen­cji i dofi­nan­so­wu­je dodat­ko­we służ­by. Tak będzie rów­nież i tym razem.

- O bez­pie­czeń­stwo miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la zadba­ją dodat­ko­we patro­le poli­cji. To efekt poro­zu­mie­nia zawar­te­go przez mia­sto z komen­dą powia­to­wą. Gmi­na prze­ka­za­ła na ten cel 40 tys. zł — infor­mu­je Piotr Pęka­la, kie­row­nik biu­ra komu­ni­ka­cji urzę­du mia­sta.

To już dru­ga taka umo­wa finan­su­ją­ca dodat­ko­we służ­by w tym roku. Poprzed­nia zosta­ła zawar­ta w czerw­cu, rów­nież na kwo­tę 40 tys. zł. Dzię­ki wspar­ciu samo­rzą­du poli­cjan­ci czę­ściej odwie­dza­ją miej­sca naj­bar­dziej zagro­żo­ne. Pod­czas pla­no­wa­nia służb są wyko­rzy­sty­wa­ne wska­za­nia miesz­kań­ców zgła­sza­ne za pośred­nic­twem Kra­jo­wej Mapy Zagro­żeń i Bez­pie­czeń­stwa. Poro­zu­mie­nie w spra­wie dodat­ko­wych patro­li pod­pi­sa­li pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska oraz pod­insp. Hubert Ada­mek, komen­dant powia­to­wy poli­cji.

W ostat­nich dniach kędzie­rzyń­scy poli­cjan­ci sku­pia­ją się mię­dzy inny­mi na egze­kwo­wa­niu obo­wiąz­ku nosze­nia mase­czek w prze­strze­ni publicz­nej.

- Nie­ste­ty pomi­mo pły­ną­cych z wie­lu stron ape­li w dal­szym cią­gu zda­rza­ją się sytu­acje, w któ­rych funk­cjo­na­riu­sze muszą inter­we­nio­wać wobec osób lek­ce­wa­żą­cych obostrze­nia, nara­ża­jąc tym samym na nie­bez­pie­czeń­stwo nie tyl­ko sie­bie, ale rów­nież swo­ich bli­skich oraz wie­lu innych ludzi — poin­for­mo­wa­ła komi­sarz Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wy KPP w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

W cią­gu ostat­nie­go week­en­du funk­cjo­na­riu­sze inter­we­nio­wa­li wobec bli­sko 50 miesz­kań­ców nie­sto­su­ją­cych się do prze­pi­sów doty­czą­cych wal­ki z koro­na­wi­ru­sem. Wobec 21 osób, któ­re nie sto­so­wa­ły się do wpro­wa­dzo­nych ogra­ni­czeń czyn­no­ści zakoń­czy­ły się man­da­tem. W 13 przy­pad­kach zosta­ną skie­ro­wa­ne wnio­ski do sądu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting