Na Targach Pracy w ofertach można było przebierać

XII Tar­gi Pra­cy i Edu­ka­cji zgro­ma­dzi­ły w tym roku rekor­do­wą licz­bę przed­się­bior­ców. Poten­cjal­nych pra­cow­ni­ków na Tar­gach wpraw­dzie nie bra­ko­wa­ło, jed­nak pra­co­daw­cy pod­kre­śla­li, że kędzie­rzyń­sko-koziel­ski rynek pra­cy jest obec­nie „ryn­kiem pra­cow­ni­ka” i to przed­się­bior­cy szu­ka­ją roz­wią­zań zachę­ca­ją­cych pra­cow­ni­ków do wybo­ru ich ofer­ty pra­cy.

Na Tar­gi przy­by­li przed­sta­wi­cie­le naj­więk­szych lokal­nych firm m.in: Gru­py Azo­ty ZAK S.A., FAMET S.A., KOFAMY Koź­le S.A., A. Ber­ger Pol­ska Sp. z o.o., Soli­da­ris Sp. z o.o. oraz mali i śred­ni przed­się­bior­cy. Z zamia­rem pozy­ska­nia pra­cow­ni­ków uczest­ni­czy­ły w Tar­gach rów­nież fir­my z pobli­skich powia­tów oraz ze Ślą­ska: Zakła­dy Usłu­go­we „EZT” S.A. z Sosnow­ca, EKO-OKNA S.A. z Kor­nic czy Karol Kania i Syno­wie z Paw­ło­wi­czek.

Więk­szość przed­się­bior­ców ofe­ro­wa­ła po kil­ka­na­ście ofert pra­cy na róż­nych, spe­cja­li­stycz­nych sta­no­wi­skach. Duża część ofert kie­ro­wa­na była do osób posia­da­ją­cych wykształ­ce­nie tech­nicz­ne, ale były rów­nież ofer­ty dla eko­no­mi­stów, oraz takie, gdzie kwa­li­fi­ka­cje nie były wyma­ga­ne. Ogó­łem moż­na było wybie­rać wśród ponad 250 ofert pra­cy.

Miłym zasko­cze­niem oka­za­ły się warun­ki zatrud­nie­nia i wyna­gra­dza­nia ofe­ro­wa­ne przez sieć skle­pów LIDL. Zatrud­nie­nie bez okre­su prób­ne­go i bez doświad­cze­nia w pra­cy w han­dlu to obec­nie wyjąt­ko­wa sytu­acja. LIDL ma dla pra­cow­ni­ków rów­nież sze­reg bene­fi­tów m.in.: pry­wat­ną opie­kę medycz­ną, ubez­pie­cze­nie, bony na świę­ta i wypraw­ki szkol­ne. I oczy­wi­ście nie­złe zarob­ki „na start”: 2800,-zł brut­to.

Do osób, któ­re nie mają kwa­li­fi­ka­cji dosto­so­wa­nych do wyma­gań miej­sco­wych pra­co­daw­ców, ale są przed­się­bior­cze skie­ro­wa­ły swo­ją ofer­tę insty­tu­cje wspar­cia biz­ne­su. Lokal­ny Punkt Infor­ma­cyj­ny w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zachę­cał oso­by pozo­sta­ją­ce bez zatrud­nie­nia, powy­żej 30 roku życia do mikro­po­ży­czek na roz­po­czę­cie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Opro­cen­to­wa­nie takiej pożycz­ki to 0,175% w ska­li roku, co w porów­na­niu z pożycz­ka­mi ban­ko­wy­mi jest inte­re­su­ją­cą pro­po­zy­cją. Ofer­ty zewnętrz­ne­go finan­so­wa­nia pre­zen­to­wa­li rów­nież przed­sta­wi­cie­le Fun­da­cji Roz­wo­ju Ślą­ska, a dorad­cy z Ośrod­ka Wspar­cia Eko­no­mii Spo­łecz­nej w Krap­ko­wi­cach pro­po­no­wa­li bez­zwrot­ne wspar­cie finan­so­we umoż­li­wia­ją­ce otwar­cie wła­snej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Nie­ste­ty wśród gmin, któ­rych miesz­kań­cy mogą takie wspar­cie uzy­skać nie ma gmi­ny Kędzie­rzyn-Koź­le.

Inte­re­su­ją­co zapre­zen­to­wa­li się ucznio­wie kędzie­rzyń­sko-koziel­skich szkół. Trend, aby zdo­być wykształ­ce­nie dosto­so­wa­ne do potrzeb ryn­ku pra­cy jest coraz sil­niej­szy, a Tar­gi były dobrą oka­zją aby przyj­rzeć się czy ofer­ta szko­le­nia zawo­do­we­go pro­po­no­wa­na przez miej­sco­we szko­ły odpo­wia­da tym potrze­bom.

Orga­ni­za­to­rem XII Tar­gów Pra­cy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu był Powia­to­wy Urząd Pra­cy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu oraz Opol­ska Woje­wódz­ka Komen­da Ochot­ni­czych Huf­ców Pra­cy w Opo­lu. Zosta­ły one obję­te patro­na­tem Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu oraz Pre­zy­den­ta Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting