Na majówkę pojedź rowerem miejskim!

Już 1 maja roz­po­czy­na­my nowy sezon OK Bike! Popu­lar­ne wśród miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la jed­no­śla­dy poju­trze poja­wią się na wszyst­kich czter­na­stu sta­cjach w mie­ście.

Ostat­nie lata poka­za­ły, że sys­tem OK Bike! nie tyl­ko się spraw­dza, ale tak­że cały czas zysku­je na popu­lar­no­ści. Co roku przy­by­wa nowych użyt­kow­ni­ków, a licz­ba wypo­ży­czeń wzra­sta. Wystar­czy tyl­ko nad­mie­nić, że w 2021 r. oko­ło 5 tysię­cy zare­je­stro­wa­nych w sys­te­mie cykli­stów prze­je­cha­ło 31 tysię­cy kilo­me­trów – czy­li odle­głość zbli­żo­ną do dzie­wię­cio­krot­ne­go okrą­że­nia całej Pol­ski.

Zasa­dy korzy­sta­nia nie zmie­nia­ją się. Bez­płat­nie rower moż­na wypo­ży­czyć na 20 minut. Rowe­ry moż­na wyna­jąć za pomo­cą apli­ka­cji mobil­nej i ter­mi­na­la — wystar­czy postę­po­wać zgod­nie z instruk­cja­mi.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting