Muzycy z Leśnicy po raz pierwszy w Kędzierzynie

Gale Nowo­rocz­ne Mło­dzie­żo­wej Orkie­stry Dętej z Leśni­cy odby­wa­ją się już od ośmiu lat, lecz dopie­ro w ubie­głą nie­dzie­lę pierw­szy raz gości­li­śmy mło­dych muzy­ków w naszym mie­ście. Sala kon­cer­to­wa Hote­lu Soli­da­ris była wypeł­nio­na po brze­gi.

Galę otwo­rzył Robert Rodak Pre­zes Towa­rzy­stwa Ini­cja­tyw Kul­tu­ral­nych i Edu­ka­cyj­nych w Leśni­cy, któ­re jest orga­ni­za­to­rem wystę­pów.
 — TIKEA wspie­ra orkie­strę od 2009 roku pozy­sku­jąc fun­du­sze, orga­ni­zu­jąc warsz­ta­ty szko­le­nio­we i orga­ni­zu­jąc wystę­py z udzia­łem mło­dych muzy­ków – mówi Robert Rodak. — Muzycz­nie opie­ku­je się zespo­łem Klau­diusz Lisoń, dyry­gu­jąc, pro­wa­dząc pró­by i rekru­tu­jąc muzy­ków do orkie­stry – doda­je.

W pierw­szej czę­ści kon­cer­tu mło­dzi arty­ści się­gnę­li po kla­sycz­ny reper­tu­ar; głów­nie utwo­ry ope­ret­ko­we Johan­na Strau­sa. Po prze­rwie, w trak­cie któ­rej orga­ni­za­to­rzy zapro­po­no­wa­li poczę­stu­nek, goście wysłu­cha­li muzy­ki fil­mo­wej i musi­ca­lo­wej. Pięk­nym duetem z musi­ca­lu „Upiór w ope­rze” zachwy­ci­li Oskar Kozio­łek-Goetz i mło­da solist­ka Mło­dzie­żo­wej Orkie­stry Dętej Mał­go­rza­ta Duda – stu­dent­ka I roku Aka­de­mii Muzycz­nej w Łodzi, absol­went­ka szkół muzycz­nych w Leśni­cy i Opo­lu.
Na zakoń­cze­nie kon­cer­tu mło­dzi tan­ce­rze ze stu­dia „Roy­al Dan­ce” z Opo­la, któ­rym opie­ku­je się Tomasz Nawroc­ki, bra­wu­ro­wo zapre­zen­to­wa­li się w cho­re­ogra­fii do muzy­ki z utwo­ru Tap your Tro­ubles Away.

-Gala jest sztan­da­ro­wym wyda­rze­niem każ­de­go sezo­nu – zazna­cza Robert Rodak – Oprócz muzy­ków Orkie­stry bio­rą w niej udział pro­fe­sjo­nal­ni soli­ści oraz tan­ce­rze. Na Gali śpie­wa­li Dag­ma­ra Bar­na, Bar­tosz Nowak, Oskar Kozio­łek – Goetz, Wero­ni­ka Czech oraz Mał­go­rza­ta Duda.

Muzy­cy Mło­dzie­żo­wej Orkie­stry pla­nu­ją luto­we kon­cer­ty z reper­tu­arem nowo­rocz­nym, wyjaz­dy na kon­cer­ty do Nie­miec w mar­cu i kwiet­niu, a w następ­nych mie­sią­cach kon­cer­ty finan­so­wa­ne z budże­tu oby­wa­tel­skie­go.

Ponow­nie usły­szy­my orkie­strę w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu już 18 lute­go w Domu Kul­tu­ry Che­mik.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting