Morsy wracają do wody

Roz­po­czę­cie sezo­nu na Dębo­wej zapla­no­wa­no na 16 paź­dzier­ni­ka.

Miło­śni­cy lodo­wych kąpie­li musie­li cze­kać kil­ka mie­się­cy na to, co lubią naj­bar­dziej. Co praw­da w paź­dzier­ni­ku tem­pe­ra­tu­ry wody oscy­lu­ją jesz­cze wokół 10 stop­ni Cel­sju­sza, ale jak mówią sami zain­te­re­so­wa­ni — już moż­na poczuć atmos­fe­rę mor­so­wa­nia. Sezon na akwe­nie Dębo­wa roz­po­czy­na się 16 paź­dzier­ni­ka. Kędzie­rzyń­scy twar­dzie­le spo­ty­ka­ją się o godz. 12.00 na pla­ży głów­nej.

Mor­sy z Dębo­wej dali się przez lata poznać jako peł­na ener­gii, życz­li­wo­ści oraz har­tu ducha spo­łecz­ność twar­dzie­li z Kędzie­rzy­na-Koź­la i oko­lic. Od wie­lu lat urzą­dza­ją zim­ne kąpie­le, któ­re chęt­nie rela­cjo­nu­ją na swo­im pro­fi­lu face­bo­oko­wym.

Nad jezio­rem w sąsied­niej gmi­nie Reń­ska Wieś co week­end jesie­nią i zimą (a nie­kie­dy wcze­sną wio­sną) zbie­ra­ją się ludzie w róż­nym wie­ku. W zeszłym sezo­nie wśród nich była m.in. 94-let­nia Kry­sty­na Gala­ra.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting