MOK szykuje dużą imprezę na Dzień Kobiet

Odbę­dzie się 8 mar­ca w Domu Kul­tu­ry Lech na osie­dlu Bla­chow­nia.

Pro­gram estra­do­wy przy­go­to­wa­ny przez muzy­ków scen kędzie­rzyń­sko-koziel­skich to nie lada grat­ka dla wszyst­kich przed­sta­wi­cie­lek płci pięk­nej. War­to się pospie­szyć, bo wej­ściów­ki zni­ka­ją niczym przy­sło­wio­we cie­płe bułecz­ki. Szcze­gól­nie, że są dar­mo­we.

Aby je ode­brać trze­ba zadzwo­nić pod numer tel. 77 483 66 70. Począ­tek impre­zy o godzi­nie 18.00. Orga­ni­zu­ją ją rady osie­dli Bla­chow­nia, Lenar­to­wi­ce i Przy­jaź­ni.

Wcze­śniej, bo na 2. mar­ca Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry zapra­sza z kolei na impre­zę kar­na­wa­ło­wą. Odbę­dzie się o 9.00 w domu Kul­tu­ry “Koź­le”. Wstęp — 25 zł, kon­sump­cja we wła­snym zakre­sie. Rezer­wa­cja pod nr tel: 602 701 193

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting