Mistrzostwa miasta amatorów w badmintonie

Wto­rek to ostat­ni dzień na zapi­sy.

Tur­niej orga­ni­zo­wa­ny jest przez Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji, a patro­nat nad nim spra­wu­je pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la. Odbę­dzie się w naj­bliż­szą sobo­tę o godzi­nie 9.00 w hali Śród­mie­ście.

Zawo­dy zosta­ną roze­gra­ne w kate­go­rii gier poje­dyn­czych oraz zespo­ło­wych. Zapi­sy przyj­mo­wa­ne są tyl­ko do wtor­ku pod adre­sem sport@mosirkk.pl.

Regu­la­min tur­nie­ju oraz oświad­cze­nia zawod­ni­ków moż­na ścią­gnąć ze stro­ny inter­ne­to­wej Miej­skie­go Ośrod­ka Spor­tu i Rekre­acji.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting