Miliony na kształcenie zawodowe

Ponad 31 milio­nów zło­tych wyda­no w woje­wódz­twie opol­skim na moder­ni­za­cję obiek­tów kształ­ce­nia zawo­do­we­go i wypo­sa­że­nie pra­cow­ni zawo­do­wych w ramach unij­ne­go pro­jek­tu pn. „Wspar­cie kształ­ce­nia zawo­do­we­go w klu­czo­wych dla regio­nu bran­żach”. Nasz powiat był jed­nym z 10 part­ne­rów pro­jek­tu na Opolsz­czyź­nie, któ­re­go reali­za­cja kosz­to­wa­ła pra­wie 3,5 mln zł. W ramach tych pie­nię­dzy prze­bu­do­wa­no i dopo­sa­żo­no aż 5 pra­cow­ni – gastro­no­micz­ną w Zespo­le Szkół nr 1, che­micz­ną, napę­dów elek­trycz­nych i mecha­tro­nicz­ną w ZSTiO oraz pra­cow­nię nawi­ga­cji w Zespo­le Szkół Żeglu­gi Śród­lą­do­wej w Koź­lu.

- Pra­cow­nia do nawi­ga­cji, któ­ra znaj­du­je się na przy­sta­ni „Szkwał” jest teraz jed­ną z naj­no­wo­cze­śniej­szych w kra­ju z symu­la­to­ra­mi most­ka oraz sta­no­wi­ska­mi zespo­łu okrę­to­we­go. Kształ­ci­my w niej przy­szłych mary­na­rzy na kie­run­ku tech­nik żeglu­gi śród­lą­do­wej. W sumie dofi­nan­so­wa­nie unij­ne wszyst­kich pra­cow­ni wynio­sło ponad 2 mln 800 tys. zł – mówi wice­sta­ro­sta Józef Gisman, któ­ry wziął udział w pod­su­mo­wa­niu duże­go woje­wódz­kie­go pro­jek­tu nakie­ro­wa­ne­go na roz­wój kształ­ce­nia zawo­do­we­go.

Jak zazna­cza wice­mar­sza­łek woje­wódz­twa opol­skie­go Zuzan­na Donath-Kasiu­ra, przez ostat­nie lata w szko­łach zawo­do­wych doko­na­no sko­ku cywi­li­za­cyj­ne­go. – To nie tyl­ko remon­ty, ale głów­nie zakup sprzę­tu. Szkol­nic­two bran­żo­we sta­ło się pro­fe­sjo­nal­ne. Odpo­wia­da­my na potrze­by ryn­ku pra­cy. W naszych szko­łach uczy­my nie tyl­ko funk­cjo­no­wa­nia we współ­cze­snym świe­cie, ale daje­my uczniom świet­ne narzę­dzia pozwa­la­ją­ce wejść na rynek pra­cy – doda­je wice­mar­sza­łek.

Dyrek­tor Woje­wódz­kie­go Urzę­du Pra­cy w Opo­lu Maciej Kal­ski dostrze­ga, że szkol­nic­two zawo­do­we zna­czą­co zmniej­szy­ło bez­ro­bo­cie. – Już w szko­le ucznio­wie nabie­ra­ją wie­dzy i doświad­cze­nia. Dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu unij­ne­mu zna­czą­co uda­ło się zmo­der­ni­zo­wać szko­ły – zazna­cza Maciej Kal­ski.

Moni­ka Jurek, dyrek­tor Depar­ta­men­tu Edu­ka­cji i Ryn­ku Pra­cy UMWO, bar­dzo się cie­szy, że po sied­miu latach pro­jek­tu z dzie­się­cio­ma part­ne­ra­mi uda­ło się odnieść spek­ta­ku­lar­ny suk­ces. – Pie­nią­dze prze­zna­czy­li­śmy na ogrom­ną zmia­nę infra­struk­tu­ry, aby uatrak­cyj­nić kształ­ce­nie zawo­do­we. Każ­dy powiat samo­dziel­nie decy­do­wał, na jakie bran­że będzie sta­wiał akcent. A wybór szko­ły przez uczniów jest bar­dzo skom­pli­ko­wa­ny. Waż­ny jest baro­metr potrzeb, a jed­no­cze­śnie zain­te­re­so­wa­nia uczniów – zazna­cza Moni­ka Jurek i doda­je, że w woje­wódz­twie opol­skim, nie­ste­ty, małym zain­te­re­so­wa­niem cie­szą się kie­run­ki budow­la­ne, mimo ogrom­nej chłon­no­ści ryn­ku. – Ucznio­wie chcą się uczyć tego, co jest lżej­sze i atrak­cyj­niej­sze – mówi.

AL/Starostwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting