Milion złotych od Grupy Azoty na pomoc Ukrainie

Poza samy­mi pie­niędz­mi kon­cern zaan­ga­żu­je się rów­nież w zbiór­ki darów, krwi oraz zapew­nie­nie noc­le­gów uchodź­com. Spół­ki Gru­py Azo­ty, w tym Gru­pa Azo­ty ZAK S.A., bar­dzo poważ­ne pod­cho­dzą do tzw. spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści biz­ne­su. Fir­my te słu­żą nie tyl­ko do przy­no­sze­nia zysków, ale anga­żu­ją się rów­nież we wspar­cie pra­cow­ni­ków, lokal­nych spo­łecz­no­ści, itd.

Jak poin­for­mo­wa­ło biu­ro pra­so­we spół­ki w związ­ku z sytu­acją na Ukra­inie, spół­ki gru­py kapi­ta­ło­wej reali­zo­wać będą sze­reg dzia­łań na rzecz wspar­cia ucie­ka­ją­cych przed woj­ną uchodź­ców ukra­iń­skich. Akcje pomo­co­we są koor­dy­no­wa­ne przez Mini­ster­stwo Akty­wów Pań­stwo­wych oraz Mini­ster­stwo Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji. Dzia­ła­nia, jakie obec­nie podej­mu­je Gru­pa Kapi­ta­ło­wa Gru­pa Azo­ty to mię­dzy inny­mi wspar­cie finan­so­we w wyso­ko­ści 1 000 000 zł. Spół­ki nale­żą­ce do Gru­py Azo­ty prze­ka­żą daro­wi­zny na orga­ni­za­cje nio­są­ce pomoc uchodź­com, w tym Cari­tas i Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż (PCK). Azo­ty zaan­ga­żu­ją się tak­że w zapew­nie­nie miejsc noc­le­go­wych dla uchodź­ców w ośrod­kach nale­żą­cych do spół­ek. Uru­cho­mio­ne zosta­ną tak­że zbiór­ki krwi w ramach dzia­ła­ją­cych przy Gru­pie Azo­ty Klu­bów Hono­ro­wych Daw­ców Krwi PCK. Zbie­ra­ne będą tak­że dary oraz orga­ni­zo­wa­na będzie pomoc w zapew­nie­niu trans­por­tu ucie­ki­nie­rom z ogar­nię­tej woj­ną Ukra­iny. Podob­nie moc­no zaan­ga­żo­wa­na w pomoc Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. była po wybu­chu pan­de­mii. Dzię­ki pomo­cy fir­my koziel­ski szpi­tal został wypo­sa­żo­ny w insta­la­cję tle­no­wą do rato­wa­nia pacjen­tów. Z kolei Zespół Opie­ki Zdro­wot­nej w Nysie otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie na pozio­mie 108 tys. zł, na rzecz wal­ki z COVID-19. Prze­ka­za­ne środ­ki finan­so­we prze­zna­czo­no na zakup kar­dio­mo­ni­to­ra do komo­ry hiper­ba­rycz­nej, słu­żą­cej do lecze­nia powi­kłań po COVID-19 ze stro­ny ukła­du krą­że­nia i cen­tral­ne­go ukła­du ner­wo­we­go. To jedy­ny tego typu sprzęt w woje­wódz­twie opol­skim. W sumie zaan­ga­żo­wa­nie spół­ki w wal­kę z pan­de­mią na Opolsz­czyź­nie się­gnę­ło bli­sko 1 mln zł.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting