Mieszkaniec Kłodnicy znalazł w piwnicy pocisk artyleryjski

Pozo­sta­łość po dru­giej woj­nie świa­to­wej zabez­pie­czy­li poli­cjan­ci.

Na tere­nie powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go wciąż jesz­cze nie bra­ku­je pamią­tek po II woj­nie świa­to­wej. Jed­ną z nich zna­lazł miesz­ka­niec uli­cy Kłod­nic­kiej.

Męż­czy­zna robił porząd­ki w piw­ni­cy. W pew­nym momen­cie zauwa­żył, że w pomiesz­cze­niu znaj­du­je się pocisk arty­le­ryj­ski. Natych­miast zadzwo­nił na poli­cję.

- Na miej­sce nie­zwłocz­nie skie­ro­wa­no funk­cjo­na­riu­szy posia­da­ją­cych prze­szko­le­nie piro­tech­nicz­ne, któ­rzy potwier­dzi­li, że zna­le­zio­ny przed­miot to pocisk arty­le­ryj­ski. Był on jed­nak pozba­wio­ny zapal­ni­ka i cech bojo­wych, wobec cze­go nie stwa­rzał zagro­że­nia dla miesz­kań­ców i nie było koniecz­no­ści ewa­ku­acji miesz­kań­ców budyn­ku – poin­for­mo­wa­ła sier­żant Doro­ta Bagrow­ska z Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Pocisk zabra­li sape­rzy z Gli­wic.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting