Miejski Zakład Komunikacyjny ma plan wycieczek na lipiec. Dużo ciekawych miejscowości

Nasz gmin­ny prze­woź­nik orga­ni­zu­je wyjaz­dy za mia­sto. Bile­ty są już w sprze­da­ży.

Miej­ski Zakład Komu­ni­ka­cyj­ny na co dzień odpo­wia­da za trans­port po uli­cach Kędzie­rzy­na-Koź­la. Ale od kil­ku lat z powo­dze­niem w week­en­du orga­ni­zu­je tak­że komer­cyj­ne wyciecz­ki. Miesz­kań­cy mia­sta bar­dzo polu­bi­li taki spo­sób spę­dza­nia wol­ne­go cza­su.

W czerw­cu moż­na było wyje­chać m.in. do Wisły oraz Kłodz­ka i Pola­ni­cy Zdro­ju. Teraz MZK przed­sta­wił plan wycie­czek na lipiec. Oto szcze­gó­ło­wy roz­kład jaz­dy:

3 lip­ca — Lato Kwia­tów w Otmu­cho­wie
4 lip­ca — Spa­cer po Kra­ko­wie
10 lip­ca — Zamek Czo­cha — Boha­te­ro­wie i Księż­nicz­ki, weź udział w inte­re­su­ją­cym wyda­rze­niu
11 lip­ca — Kolo­ro­we Jezior­ka Rudaw­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go, raj dla spa­ce­ro­wi­czów i spra­gnio­nych natu­ry
17 lip­ca — Zamek Gro­dziec i Zabyt­ki Zło­to­ryi
18 lip­ca — Per­ła Dol­ne­go Ślą­ska, czy­li Świd­ni­ca oraz Krzy­wa Wie­ża w Ząb­ko­wi­cach Ślą­skich
24 lip­ca — Pałac Marian­ny Orań­skiej w Kamień­cu Ząb­ko­wic­kim i Twier­dza w Srebr­nej Górze
25 lip­ca — Zako­pa­ne
31 lip­ca — San­do­mierz

Bile­ty do naby­cia w kasach bile­to­wych MZK przy ul. Koziel­skiej 2 oraz Punk­tach Obsłu­gi Klien­ta przy ul. Pia­stow­skiej w Koź­lu i Pio­nie­rów w Kędzie­rzy­nie. Przy zaku­pie bile­tu moż­li­wość wybo­ru nume­ru miej­sca w auto­bu­sie. Dodat­ko­we szcze­gó­ły wyjaz­dów będą na bie­żą­co udo­stęp­nia­ne na stro­nie www.mzkkk.pl. Infor­ma­cje na temat wyjaz­dów – Dział Mar­ke­tin­gu tel. +48 572 285 226 lub +48 77 483 52 52 w.38 od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 7:00 – 15:00 lub pod adre­sem marketing@mzkkk.pl.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting