Miejski przewoźnik namawia mieszkańców do wyrobienia eMZetKi

eMZet­Ka to sper­so­na­li­zo­wa­ny bile­tu elek­tro­nicz­ny. Jest przy­pi­sa­ny do kon­kret­ne­go miesz­kań­ca i pozwa­la pła­cić za prze­jaz­dy miej­ską komu­ni­ka­cją bez potrze­by się­ga­nia po gotów­kę.

- Do tej pory prze­ma­wia­ły za tym funk­cjo­nal­ność, wygo­da i bez­pie­czeń­stwo wyni­ka­ją­ce z bez­go­tów­ko­wej for­my płat­no­ści, co w cza­sie zagro­że­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne­go jest nie­wąt­pli­wym atu­tem — infor­mu­je Joan­na Koziar­ska-Kiziak, pre­zes MZK Kędzie­rzyn-Koź­le.

Teraz doszedł kolej­ny argu­ment. Zgod­nie z zarzą­dze­niem pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la od dnia 1 wrze­śnia br. bilet okre­so­wy będzie moż­na nabyć już wyłącz­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną.

Dla­te­go, jeśli regu­lar­nie korzy­sta­cie z naszych usług i zaopa­tru­je­cie się w papie­ro­we bile­ty okre­so­we, pro­po­nu­je­my już dziś zło­żyć wnio­sek o wyro­bie­nie eMZet­Ki. Tym bar­dziej, że moż­na to zro­bić dro­gą elek­tro­nicz­ną, nie wycho­dząc z domu” — zachę­ca miej­ski prze­woź­nik. Szcze­gó­ły na stro­nie: https://emzetka.mzkkk.pl/

eMZet­Ka to nie tyl­ko nośnik bile­tu okre­so­we­go, ale rów­nież e-port­mo­net­ka, za pomo­cą któ­rej w pro­sty spo­sób może­cie nabyć bile­ty jed­no­ra­zo­we dla sie­bie i osób jadą­cych z Wami. Z MZK moż­na w tej spra­wie skon­tak­to­wać się pod nume­rem tel. 77483525 w. 34 w godz. 7.00 – 13.00.

Bez zmian pozo­sta­nie dostęp do bile­tów papie­ro­wych jed­no­ra­zo­wych oraz kar­ne­tów pię­cio- i dzie­się­cio­prze­jaz­do­wych.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting