Miejski Ośrodek Kultury przenosi się do internetu

MOK na naj­bliż­sze tygo­dnie zapra­sza miesz­kań­ców do sie­ci.

Insty­tu­cje kul­tu­ry zosta­ją zamknię­te od sobo­ty decy­zją rzą­du. Nie ozna­cza to jed­nak, że wyda­rze­nia kul­tu­ral­ne zosta­ją w cało­ści odwo­ła­ne. Wie­le z nich będzie moż­na śle­dzić onli­ne, podob­nie jak mia­ło to miej­sce pod­czas pierw­sze­go lock­dow­nu.

Kata­rzy­na Kubik, histo­ryk sztu­ki, zapra­sza na cykl wykła­dów o kobie­tach, któ­re zaist­nia­ły w sztu­ce, sta­ły się iko­na­mi, mia­ły odwa­gę two­rzyć, wyróż­nia­ją się pośród arty­stów daw­nych epok. Przyj­rzy­my się temu jak sytu­acja kobiet w sztu­ce wyglą­da dziś, jak wyglą­da­ła kie­dyś. Wykła­dy “Siła kobiet w sztu­ce” odby­wać się będą w każ­dy ponie­dzia­łek o godz. 18.00
9.11 pozna­my Mari­nę Abra­mo­vic — artyst­kę współ­cze­sną nazy­wa­ną “bab­cią per­for­man­ceu”. 16.11. Kata­rzy­nę Kobro — artyst­kę awan­gar­do­wą, wizjo­ne­ra nowej sztu­ki. 23.11. zapre­zen­to­wa­na będzie Arte­mi­sia Ghen­ti­le­schi — pierw­sza wśród mala­rzy, żyją­ca na prze­kór kon­we­nan­som XVII wie­ku, a 30.11. Sofo­nis­ba Argius­so­la — pierw­sza dama malar­stwa, ta, któ­ra prze­tar­ła w XVI wie­ku szla­ki innym artyst­kom.

11 listo­pa­da 2020 r. o godzi­nie godz. 15.00 odbę­dzie się kon­cert na Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Wystą­pią Prze­my­sław Win­nic­ki – for­te­pian, Alek­san­dra Szmyd – sopran. W pro­gra­mie kon­cer­tu: pie­śni, arie i solo­we utwo­ry for­te­pia­no­we naj­wy­bit­niej­szych kom­po­zy­to­rów pol­skiej muzy­ki roman­tycz­nej. Cho­pin, Pade­rew­ski, Moniusz­ko, Brze­ziń­ski.

Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu otrzy­mał też dofi­nan­so­wa­nie w wyso­ko­ści 30 tys. zło­tych na reali­za­cję pro­jek­tu pn “Junior-senior — cykl twór­czych dzia­łań mię­dzy­po­ko­le­nio­wych. Senio­rzy popro­wa­dzą warsz­ta­ty z: szy­deł­ko­wa­nia, robó­tek ręcz­nych, flo­ry­sty­ki, lite­ra­tu­ry i warsz­ta­ty kuli­nar­ne. Mło­dzi popro­wa­dzą tema­tycz­ne zaję­cia dla senio­rów z nastę­pu­ją­cych dzie­dzin: woka­lu i emi­sji gło­su, ani­ma­cji fil­mo­wej, mody i desi­gnu, foto­gra­fii, jak rów­nież warsz­ta­ty pla­stycz­no-kre­atyw­ne. Naj­bliż­sze warsz­ta­ty odbę­dą się onli­ne na Face­bo­oku Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting