Miejska biblioteka organizuje dwa ciekawe wydarzenia

Będzie eko­lo­gicz­ny pik­nik oraz wer­ni­saż wyjąt­ko­wej wysta­wy malar­skiej.

25 kwiet­nia na ple­ne­ro­wej sce­nie im. Tere­sy Harem­zy odbę­dzie się pro­eko­lo­gicz­ny pik­nik “Świa­to­wy Dzień Zie­mi”. Poja­wią się na nim mię­dzy inny­mi sto­iska edu­ka­cyj­ne nad­le­śnic­twa, miej­skich insty­tu­cji czy schro­ni­ska dla zwie­rząt. Dzie­ci będą mogły wziąć udział w warsz­ta­tach edu­ka­cyj­nych pod nazwą “Akcja segre­ga­cja”.

Ani­ma­to­rzy z gru­py “Świat przy­gód” prze­pro­wa­dzą zaba­wy dla naj­młod­szych, będzie też dmu­cha­ny zamek oraz zbiór­ka puszek alu­mi­nio­wych. Począ­tek impre­zy o godzi­nie 10.00. Z kolei od 15.00 pod Domem Kul­tu­ry Che­mik odbę­dzie się powią­za­na ze “Świa­to­wym Dniem Zie­mi” zbiór­ka zuży­te­go sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go, papie­ru, puszek i szkła.

Dzień póź­niej biblio­te­ka oraz Fran­ci­szek Kafel zapra­sza­ją na wer­ni­saż wysta­wy malar­stwa “Inter­pre­ta­cje pej­za­żu”. Odbę­dzie się on o 17.00 w MBP na koziel­skim ryn­ku. Oba wyda­rze­nia są pod patro­na­tem medial­nym tygo­dni­ka 7DNI.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting