Miasto wyremontowało pierwszy odcinek ulicy Żabienieckiej | 7DNI Miasto wyremontowało pierwszy odcinek ulicy Żabienieckiej - 7DNI

Miasto wyremontowało pierwszy odcinek ulicy Żabienieckiej

Nawierzch­nia jest teraz ide­al­nie rów­na. Doce­lo­wo poja­wią się tam tak­że chod­ni­ki i ścież­ka rowe­ro­wa.

Mia­sto suk­ce­syw­nie, w mia­rę moż­li­wo­ści, prze­pro­wa­dza remon­ty kolej­nych ulic. Z ostat­niej inwe­sty­cji ucie­szą się przede wszyst­kim miesz­kań­cy osie­dla Żabie­niec. Gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le wyre­mon­to­wa­ła pierw­szy odci­nek uli­cy Żabie­niec­kiej. To ta, któ­ra pro­wa­dzi wzdłuż dobrze zacho­wa­ne­go frag­men­tu Kana­łu Kłod­nic­kie­go.

- Moder­ni­za­cja ul. Żabie­niec­kiej zosta­ła zapla­no­wa­na tak, aby powią­zać ze sobą wszyst­kie prze­wi­dzia­ne robo­ty. Za kil­ka mie­się­cy wzdłuż kolej­ne­go frag­men­tu dro­gi roz­pocz­nie się budo­wa kana­li­za­cji sani­tar­nej. Miej­ska spół­ka wodo­cią­go­wa pod­pi­sa­ła już umo­wę z wyko­naw­cą tego zada­nia — poin­for­mo­wał Piotr Pęka­la, kie­row­nik biu­ra komu­ni­ka­cji koziel­skie­go magi­stra­tu.

Pra­ce roz­pocz­ną się po zatwier­dze­niu pro­jek­tu i uzy­ska­niu wszyst­kich nie­zbęd­nych pozwo­leń. Po wybu­do­wa­niu kana­li­za­cji zosta­ną poło­żo­ne nowy asfalt i chod­ni­ki, a tak­że powsta­nie ścież­ka rowe­ro­wa. Bez­pie­czeń­stwo wzdłuż uli­cy popra­wi też nowo­cze­sne i eko­lo­gicz­ne oświe­tle­nie ledo­we.

Tego­rocz­na prze­bu­do­wa frag­men­tu ul. Żabie­niec­kiej kosz­to­wa­ła bli­sko 470 tysię­cy zło­tych.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting