Miasto wydało ponad 5,5 miliona złotych na nowe latarnie i oprawy | 7DNI Miasto wydało ponad 5,5 miliona złotych na nowe latarnie i oprawy - 7DNI

Miasto wydało ponad 5,5 miliona złotych na nowe latarnie i oprawy

Teraz oświe­tle­nie jest przede wszyst­kim bar­dziej ener­go­osz­częd­ne i tym samym bar­dziej eko­lo­gicz­ne. Doce­ni­ła to Pol­ska Izba Eko­lo­gii.

Przez kil­ka ostat­nich lat z ulic Kędzie­rzy­na-Koź­la zni­ka­ły sta­re, tra­dy­cyj­ne latar­nie, któ­re były kon­se­kwent­nie wymie­nia­ne na nowe źró­dła świa­tła. W sumie w ostat­nim cza­sie mia­sto wyda­ło na ten cel aż 5,5 milio­na zło­tych. Za tę kwo­tę wymie­nio­no ponad 2500 opraw na ener­go­osz­częd­ne ledo­we i zastą­pio­no nowo­cze­sny­mi ponad 500 sta­rych beto­no­wych słu­pów.

- Pol­ska Izba Eko­lo­gii po raz 19. wska­za­ła pod­mio­ty napraw­dę zaan­ga­żo­wa­ne w ochro­nę śro­do­wi­ska. Wśród wyróż­nio­nych zna­la­zła się gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le — poin­for­mo­wał Piotr Pęka­la, kie­row­nik biu­ra komu­ni­ka­cji Urzę­du Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — W kate­go­rii „Ener­go­osz­częd­ność, efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na” nasze mia­sto otrzy­ma­ło Eko­laur PIE za wzor­co­wą prze­bu­do­wę sys­te­mu oświe­tle­nia.

Jak wyja­śnia urząd mia­sta, do kon­kur­su zosta­ło zgło­szo­ne zada­nie „Wymia­na i uni­fi­ka­cja oświe­tle­nia obiek­tów miej­skich oraz oświe­tle­nia miej­skie­go” zre­ali­zo­wa­ne w ramach pro­jek­tu „Popra­wa jako­ści powie­trza w Sub­re­gio­nie Kędzie­rzyń­sko-Strze­lec­kim”, dofi­nan­so­wa­ne w 85 proc. ze środ­ków unij­nych w ramach Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Opol­skie­go 2014 – 2020.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting