Miasto rezygnuje z plastiku i zadziwia tym całą Polskę

Dzia­ła­nia pro­eko­lo­gicz­ne gmi­ny Kędzie­rzyn-Koź­le zosta­ły doce­nio­ne w całym kra­ju.

Pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska w poprzed­niej kam­pa­nii wybor­czej dekla­ro­wa­ła, że jed­nym z prio­ry­te­tów na obec­ną kaden­cję będzie dba­łość o jakość śro­do­wi­ska. Cho­dzi nie tyl­ko o wal­kę ze smo­giem, ale tak­że o pro­duk­cję jak naj­mniej­szej liczy odpa­dów. Temu ma słu­żyć zarzą­dze­nie o “rezy­gna­cji z pla­sti­ku”. Od 1 stycz­nia 2020 roku obo­wią­zu­je zakaz uży­wa­nia jed­no­ra­zo­wych tale­rzy, sztuć­ców, kubecz­ków, mie­sza­de­łek, patycz­ków, sło­mek i pojem­ni­ków na żyw­ność, jed­no­ra­zo­wych opa­ko­wań, toreb, sia­tek i rekla­mó­wek wyko­na­nych z two­rzyw sztucz­nych.

- Zarzą­dze­nie doty­czy nie tyl­ko urzę­du mia­sta, ale tak­że szkół, insty­tu­cji kul­tu­ry, biblio­tek, obiek­tów spor­to­wych i miej­skich spół­ek — infor­mu­je Piotr Pęka­la, rzecz­nik pre­zy­den­ta Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Obo­wią­zu­ją­ce od 1 stycz­nia prze­pi­sy to kolej­na pro­eko­lo­gicz­na ini­cja­ty­wa w naszym mie­ście. Wła­dze Kędzie­rzy­na-Koź­la chcą w ten spo­sób przy­czy­nić się do ogra­ni­cze­nia pro­duk­cji odpa­dów i prze­ko­ny­wać miesz­kań­ców oraz przed­się­bior­ców, aby rów­nież w mniej­szym stop­niu korzy­sta­li z pla­sti­ku.

- Naszą eko­ini­cja­ty­wą zain­te­re­so­wa­no się nawet w War­sza­wie — pod­kre­śla­ją miej­scy urzęd­ni­cy. — O ogra­ni­cze­niu korzy­sta­nia z pla­sti­ku i popu­lar­nych “jed­no­ra­zó­wek” w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu piszą nie tyl­ko lokal­ne i regio­nal­ne media, ale tak­że ogól­no­pol­skie.

Z korzy­sta­niem z pla­sti­ku wią­żą się dwa pod­sta­wo­we zagro­że­nia – jest on szko­dli­wy dla nasze­go zdro­wia i bar­dzo zanie­czysz­cza śro­do­wi­sko, co wpły­wa zarów­no na natu­rę, jak i na nas. Naukow­cy obli­czy­li, że jeśli nie zmie­ni­my swo­ich nawy­ków, do 2050 roku w oce­anach będzie pły­wa­ło wię­cej pla­sti­ku niż ryb. Już teraz wie­lu bada­czy dowo­dzi, że w cie­le każ­de­go z nas krą­żą cząst­ki pla­sti­ku – przyj­mo­wa­ne z wodą i poży­wie­niem.

fot. UM K-Koź­le

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting