Miasto podliczyło, ile dostało pieniędzy z Unii

Kwo­ta robi osza­ła­mia­ją­ce wra­że­nie. Środ­ki pomo­gły przede wszyst­kim roz­wi­nąć miej­ską infra­struk­tu­rę.

Więk­szo­ści miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la nie trze­ba prze­ko­ny­wać, że nasze mia­sto sko­rzy­sta­ło na obec­no­ści w Unii Euro­pej­skiej. Urząd mia­sta pod­li­czył, ile dokład­nie otrzy­ma­ła nasza gmi­ny z fun­du­szy bruk­sel­skich. Kwo­ta robi wra­że­nie, w cią­gu 15 lat to 412 milio­nów zło­tych.

- Mówi­my tu o naj­więk­szych zada­niach i tyl­ko w sek­to­rze publicz­nym, a prze­cież dofi­nan­so­wa­nia zdo­by­wa­ły rów­nież pod­mio­ty pry­wat­ne, choć­by na roz­wój bazy hote­lo­wej — infor­mu­je Piotr Pęka­la z biu­ra komu­ni­ka­cji urzę­du mia­sta. — Mia­sto korzy­sta­ło i korzy­sta z regio­nal­nych i kra­jo­wych pro­gra­mów ope­ra­cyj­nych, pro­gra­mów trans­gra­nicz­nych, a nawet z Pro­gra­mu Roz­wo­ju Obsza­rów Wiej­skich! Part­ne­rów do zdo­by­wa­nia unij­nych dofi­nan­so­wań samo­rząd pozy­sku­je dosłow­nie wszę­dzie: wśród samo­rzą­dów pol­skich (m.in. w ramach sub­re­gio­nu kędzie­rzyń­sko-strze­lec­kie­go) i zagra­nicz­nych, insty­tu­cji, orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go. Dla mia­sta i jego miesz­kań­ców napraw­dę war­to.

Gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le o środ­ki unij­ne zaczę­ła się sta­rać jesz­cze przed przy­stą­pie­niem Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej i od razu sku­tecz­nie. Na budo­wę kana­li­za­cji sani­tar­nej oraz budo­wę i prze­bu­do­wę sie­ci wodo­cią­go­wej uzy­ska­ła ponad 190 milio­nów zło­tych. Inwe­sty­cja, któ­ra zna­czą­co wpły­nę­ła na jakość śro­do­wi­ska w mie­ście, trwa­ła kil­ka­na­ście lat.

Tro­ska o jakość wody, gle­by czy powie­trza do dziś przy­świe­ca wła­dzom mia­sta. Kil­ka kolej­nych dofi­nan­so­wań (łącz­nie 14 mln zł) pozwo­li­ło na prze­bu­do­wę i moder­ni­za­cję sie­ci ciepl­nej, pod­łą­cze­nie nowych budyn­ków i likwi­da­cję przy­do­mo­wych kotłow­ni. W tro­sce o śro­do­wi­sko samo­rząd zain­we­sto­wał też swo­je i unij­ne środ­ki w ter­mo­mo­der­ni­za­cję obiek­tów publicz­nych.

Z tych samych powo­dów mia­sto posta­wi­ło na eko­lo­gicz­ny trans­port. Dzię­ki unij­nym dofi­nan­so­wa­niom samo­rząd zaku­pił już 22 nowiut­kie auto­bu­sy, w tym roku dotrą trzy kolej­ne. Unij­ne naklej­ki ma już co dru­gi pojazd wożą­cy pasa­że­rów w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Samo­rząd, dla popra­wy sta­nu miej­skie­go powie­trza, nie zamie­rza na tym poprze­stać.

Unij­ne milio­ny wydat­nie odmie­ni­ły też prze­strzeń publicz­ną w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Wła­ści­wie cały czas zmie­nia­ją ją na przy­jaź­niej­szą i funk­cjo­nal­niej­szą dla miesz­kań­ca, bo pro­ces prze­mian wciąż trwa. Na ukoń­cze­niu są np. budo­wa kom­plek­su base­no­wo-rekre­acyj­ne­go „Wod­ne oKKo” (5 mln zł dofi­nan­so­wa­nia) czy tak potrzeb­ne dla cięż­ko cho­rych osób hospi­cjum (5 mln zł). Unij­ny milion pozwo­li prze­nieść miej­skie tar­go­wi­sko przy ul. Dam­ro­ta z dwu­dzie­sto­wiecz­nych stan­dar­dów w XXI wiek.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting