Miasto ma projekt budżetu. Jest kilka ważnych inwestycji, m.in. ścieżki rowerowe, tężnie i remonty ulic

Plan wydat­ków inwe­sty­cyj­nych Kędzie­rzy­na-Koź­la musi jesz­cze zaak­cep­to­wać rada mia­sta. Na inwe­sty­cje gmi­na pla­nu­je wydać 30 milio­nów zło­tych.

Jesień to stan­dar­do­wo czas przy­go­to­wy­wa­nia samo­rzą­do­wych budże­tów na kolej­ny rok. Plan wydat­ków gmi­ny Kędzie­rzyn-Koź­le na kolej­ny rok wyglą­da dość oka­za­le, cho­ciaż bez fajer­wer­ków. Mia­sto musi bowiem nie­co zaci­snąć pasa z powo­du pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa i cze­ka­ją­cym w przy­szłym roku bar­dzo dużym wydat­kiem zwią­za­nym z budo­wą łącz­ni­ka do pół­noc­nej obwod­ni­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la.

W 2021 roku gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le pla­nu­je wydać na inwe­sty­cje 30 milio­nów zło­tych. To poziom podob­ny do tego jaki obser­wo­wa­li­śmy w poprzed­nich latach. Z inwe­sty­cji infra­struk­tu­ral­nych na pierw­szy plan wysu­wa się budo­wa ścież­ki rowe­ro­wej z Kłod­ni­cy do Pogo­rzel­ca. Gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le od kil­ku lat sta­ra się inwe­sto­wać w infra­struk­tu­rę rowe­ro­wą, a brak porząd­nej ścież­ki łączą­cej te dwa osie­dla jest poważ­ną czar­ną pla­mą na mapie rowe­ro­wej mia­sta.

Kolej­ną waż­ną inwe­sty­cję będzie budo­wa ska­te­par­ku w Koź­lu. Stre­fa rekre­acji dla mło­dzie­ży była ocze­ki­wa­na przez miesz­kań­ców od kil­ku lat. Podob­nie jak budo­wa dwóch mini­tęż­ni solan­ko­wych. Pierw­sza powsta­nie na osie­dlu Pogo­rze­lec, a dru­ga na os. Zachód. Będą to obiek­ty bar­dzo podob­ne do tego, jaki znaj­du­je się na uli­cy Kośne­go na os. Powstań­ców Ślą­skich.

Kon­ty­nu­owa­na będzie prze­bu­do­wa uli­cy Tuwi­ma oraz ulic przy­le­głych do koziel­skie­go ryn­ku. Zapla­no­wa­no tak­że spo­rzą­dze­nie pro­jek­tów tech­nicz­nych prze­bu­do­wy ulic: Sło­wac­kie­go, Wało­wej, Krzy­wej, Nad­rzecz­nej, 8 Mar­ca, Lema, Dwor­co­wej, Zaścia­nek, Aro­nio­wej, Kościel­nej i kil­ku innych.

Mia­sto będzie tak­że kon­ty­nu­owa­ło pra­ce na zam­ko­wym wzgó­rzu. Zamó­wio­ny będzie rów­nież pro­jekt budo­wy łącz­ni­ka z obwod­ni­cą pół­noc­ną. Obie dro­gi (obwod­ni­ca i łącz­nik) muszą powstać do 2022 roku. Mia­sto będzie musia­ło wydać na ten cel od 60 do nawet 80 milio­nów zło­tych.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting