Miasto Kędzierzyn-Koźle dostanie 3,5 mln euro złotych z Funduszy Norweskich

Pie­nią­dze zosta­ną prze­zna­czo­ne na inwe­sty­cje zwią­za­ne z roz­wo­jem lokal­nym.

Fun­du­sze Nor­we­skie to zwy­cza­jo­wa nazwa pro­jek­tu finan­so­we­go, któ­ry zakła­da finan­so­wy wkład Islan­dii, Liech­ten­ste­inu i Nor­we­gii w zmniej­sza­nie nie­rów­no­ści spo­łecz­no-eko­no­micz­nych w Unii Euro­pej­skiej. Tym razem po te środ­ki się­gnął Kędzie­rzyn-Koź­le.

- Do wyści­gu po pie­nią­dze ze środ­ków Fun­du­szy Nor­we­skichEOG mogło wystar­to­wać ponad 250 samo­rzą­dów z całe­go kra­ju — infor­mu­je Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy pre­zy­den­ta Kędzie­rzy­na-Koź­la Sabi­ny Nowo­siel­skiej. — Do kolej­ne­go eta­pu kon­kur­su zakwa­li­fi­ko­wa­no jedy­nie 54 mia­sta. Po szcze­gó­ło­wej ana­li­zie zło­żo­nych wnio­sków mię­dzy­na­ro­do­we gro­no eks­per­tów wyty­po­wa­ło 29 lide­rów, któ­rzy otrzy­ma­ją łącz­nie 102 milio­ny euro. Oce­na doku­men­tów trwa­ła ponad rok.

Jak infor­mu­je Piotr Pęka­la, wśród zwy­cięz­ców zna­lazł się pro­jekt Kędzie­rzy­na-Koź­la pt. „Dugnad w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Inte­gra­cja miesz­kań­ców oraz odbu­do­wa rela­cji sąsiedz­kich jako pod­sta­wa roz­wo­ju lokal­ne­go”. Na jego reali­za­cję nasza gmi­na otrzy­ma 3,5 milio­na euro. War­to tu pod­kre­ślić, że jeste­śmy jedy­ną gmi­ną, któ­rej uda­ło się uzy­skać takie wspar­cie.

- Dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu nasze mia­sto będzie mogło zre­ali­zo­wać klu­czo­we inwe­sty­cje, któ­re sta­ną się impul­sem do dal­sze­go roz­wo­ju — tłu­ma­czy rzecz­nik. — Fun­du­sze zosta­ną prze­zna­czo­ne na reali­za­cję poli­ty­ki inte­gru­ją­cej miesz­kań­ców, wspie­ra­nie osób nie­peł­no­spraw­nych, współ­pra­cę z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi czy dzia­ła­nia zwią­za­ne z eko­lo­gią.

Jak pod­kre­śla urząd mia­sta, sło­wa „dugnad” nie moż­na prze­tłu­ma­czyć wprost. To nor­we­ski zwy­czaj prak­ty­ko­wa­ny od poko­leń, pole­ga­ją­cy na wza­jem­nej pomo­cy sąsiedz­kiej, udzia­le w czy­nie spo­łecz­nym, aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting