Miasto bierze się za ulicę Krzywą

Znisz­czo­ny trakt zosta­nie prze­bu­do­wa­ny. Pra­ce roz­pocz­ną się na dniach.

Uli­ca Krzy­wa to nie­wiel­ka dro­ga wewnątrz osie­dla Kłod­ni­ca. Jest jed­nak waż­na głów­nie ze wzglę­du na funk­cjo­nu­ją­ce przy niej przed­szko­le nr 17. Urząd Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu poin­for­mo­wał wła­śnie, że lada dzień ruszy prze­bu­do­wa trak­tu.

- W ramach inwe­sty­cji prze­wi­dzia­no wymia­nę sie­ci gazo­wej, powsta­nie kana­li­za­cji desz­czo­wej oraz nowo­cze­sne­go i eko­lo­gicz­ne­go oświe­tle­nia ledo­we­go. Dopeł­nie­niem remon­tu będą chod­ni­ki i teren zie­lo­ny. Pla­no­wo pra­ce zakoń­czą się w dru­giej poło­wie waka­cji — prze­ka­zał Piotr Pęka­la, rzecz­nik urzę­du.

To kolej­na inwe­sty­cja w Kłod­ni­cy, któ­ra roz­po­czę­ła się w ostat­nim cza­sie. Kil­ka dni temu nastą­pi­ło rów­nież prze­ka­za­nie pla­cu budo­wy pod alej­kę spa­ce­ro­wą wzdłuż ul. Szy­ma­now­skie­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting