Matka zgłosiła kradzież auta, a tymczasem to jej 14-letni syn chciał pojeździć

Kobie­ta zgło­si­ła kra­dzież samo­cho­du. Volks­wa­gen miał zostać skra­dzio­ny sprzed domu. Poli­cjan­ci pra­cu­ją­cy na miej­scu usta­li­li jed­nak, że nie doszło do żad­nej kra­dzie­ży. To 14-let­ni syn zgła­sza­ją­cej „poży­czył” samo­chód zanim kobie­ta wró­ci­ła do domu. Nasto­la­tek roz­bił auto rodzi­ców i w oba­wie przed kon­se­kwen­cja­mi wymy­ślił histo­rię o kra­dzie­ży.

Dyżur­ny Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu ode­brał zgło­sze­nie o kra­dzie­ży samo­cho­du oso­bo­we­go, do któ­rej doszło na tere­nie jed­nej z miej­sco­wo­ści nasze­go powia­tu. Skie­ro­wa­ni na miej­sce poli­cjan­ci w roz­mo­wie ze zgła­sza­ją­cą usły­sze­li, że volks­wa­gen został skra­dzio­ny z pose­sji, gdy niko­go nie było w domu. O tym fak­cie 51-let­nią kobie­tę poin­for­mo­wał jej 14-let­ni syn, któ­ry wró­cił do domu przed mat­ką.

Pod­czas gdy funk­cjo­na­riu­sze wyko­ny­wa­li na miej­scu nie­zbęd­ne czyn­no­ści, do kobie­ty zadzwo­nił jej mąż. Męż­czy­zna poin­for­mo­wał swo­ją mał­żon­kę, że ode­brał od sąsia­da tele­fon z infor­ma­cją, że ich samo­chód stoi roz­bi­ty na pobo­czu przy dro­dze.

W trak­cie roz­mo­wy ze zgła­sza­ją­cą i jej synem poli­cjan­ci usta­li­li, że to 14-latek roz­bił samo­chód. Po wyj­ściu ze szko­ły wpadł on na pomysł aby pojeź­dzić sobie autem rodzi­ców. Jed­nak brak roz­sąd­ku, umie­jęt­no­ści oraz doświad­cze­nia kie­row­cy zakoń­czy­ły się utra­tą pano­wa­nia nad kie­row­ni­cą, co dopro­wa­dzi­ło do roz­bi­cia samo­cho­du. Wystra­szo­ny chło­pak w oba­wie przed kon­se­kwen­cja­mi swo­je­go wybry­ku, skła­mał że samo­chód został skra­dzio­ny.

Tym razem na szczę­ście nikt nie ucier­piał, jed­nak takie pomy­sły mogą być tra­gicz­ne w skut­kach. Dla­te­go poli­cjan­ci regu­lar­nie spo­ty­ka­ją się z mło­dzie­żą i mówią o tym jak bez­piecz­nie spę­dzać czas wol­ny oraz uświa­da­mia­ją mło­de oso­by o odpo­wie­dzial­no­ści praw­nej. Przy­po­mi­na­my zatem, że oso­by nie­peł­no­let­nie za zacho­wa­nie nie­zgod­ne z pra­wem mogą odpo­wia­dać przed sądem rodzin­nym.

źró­dło: Poli­cja Kędzie­rzyn-Koź­le

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting