Mamy siedmiu nowych nauczycieli mianowanych

Mamy sied­miu nowych nauczy­cie­li mia­no­wa­nych, któ­rzy w kędzie­rzyń­skim sta­ro­stwie powia­to­wym zło­ży­li ślu­bo­wa­nie i ode­bra­li swo­je awan­se. Ten miły moment zapla­no­wa­no w trak­cie nara­dy z dyrek­to­ra­mi szkół przed nowym rokiem szkol­nym.

- Za nami trud­ny rok, nabór, któ­ry odby­wał się w lip­cu i sierp­niu, czy­li w mie­sią­cach waka­cyj­nych, do tego wszyst­kie szko­ły musia­ły przy­go­to­wać się do pra­cy w nowych warun­kach sani­tar­nych, przy tym pro­wa­dząc uda­ne kam­pa­nie pro­mo­cyj­ne szkół. Cie­szę się, że nasi nauczy­cie­le nie zwol­ni­li, wręcz prze­ciw­nie, pod­no­si­li swo­je kom­pe­ten­cje, cze­go dowo­dem są dzi­siej­sze awan­se, wpro­wa­dza­li nowe meto­dy naucza­nia, pra­co­wa­li w inny spo­sób z ucznia­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi, a w cza­sie pan­de­mii zarzą­dza­li plat­for­ma­mi do zdal­ne­go naucza­nia i pro­wa­dzi­li szko­le­nia dla peda­go­gów, trosz­cząc się o to, by nauka zdal­na prze­bie­ga­ła spraw­nie – mówił Paweł Maseł­ko, sta­ro­sta powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go, któ­ry podzię­ko­wał peda­go­gom w imie­niu całe­go zarzą­du powia­tu.

Awans na sto­pień nauczy­cie­la mia­no­wa­ne­go ode­bra­ła Ali­na Hor­nat­kie­wicz z Zespo­łu Szkół nr 1, któ­ra wpro­wa­dzi­ła inno­wa­cję „Ok zeszyt”. Posta­wi­ła moc­no na doradz­two w zakre­sie edu­ka­cji przy­szło­ści. Rena­ta Jan­kow­ska z Zespo­łu Szkół Spe­cjal­nych to peda­gog z 6-let­nim sta­żem. Traf­nie roz­po­zna­ła potrze­by roz­wo­jo­we swo­ich nie­peł­no­spraw­nych uczniów, współ­or­ga­ni­zo­wa­ła wie­le dzia­łań szko­ły. Alek­san­dra Seidel-Mączyń­ska z Zespo­łu Szkół nr 1 to nauczy­ciel­ka z 5-let­nim sta­żem pra­cy, w mediach spo­łecz­no­ścio­wych zna­my ją z cie­ka­wych infor­ma­cji o meto­dach i dzia­ła­niach wyko­rzy­sty­wa­nych w nauce języ­ka pol­skie­go. Nad­zo­ro­wa­ła pra­cę „Echa stud­ni”, gaze­ty szkol­nej.

Tomasz Kapu­sta z Zespo­łu Szkół Żeglu­gi Śród­lą­do­wej był pomy­sło­daw­cą kon­kur­su Game Jam Żeglu­ga, któ­ry miał już 7 edy­cji. W cza­sie pan­de­mii zarzą­dzał plat­for­mą zdal­ne­go naucza­nia. Bar­tosz Tracz z II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go to nauczy­ciel histo­rii, wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie i edu­ka­cji poprzez sza­chy. Umie­jęt­nie dopa­so­wał meto­dy naucza­nia do pra­cy zdal­nej. Był człon­kiem zespo­łu ds. pro­mo­cji szko­ły. Ks. Mate­usz Wie­czo­rek z II LO to nauczy­ciel reli­gii z 4-let­nim sta­żem. W pra­cy zasto­so­wał meto­dę „Waliz­ki i kosza”, któ­ra wpły­nę­ła pozy­tyw­nie na auto­re­flek­sję mło­dzie­ży. Paweł Bech­ta z Zespo­łu Szkół nr 3 pogłę­biał umie­jęt­no­ści poprzez kurs kate­che­zy sys­te­mo­wej, co pod­nio­sło poziom pra­cy szko­ły. Pra­ca z mło­dzie­żą dała mu nowe wyzwa­nia, przy­go­to­wy­wał uczniów do olim­pia­dy wie­dzy o spo­rcie.

AL/Starostwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting