Mamy pięciu kolejnych ozdrowieńców w powiecie

To czte­ry kobie­ty i męż­czy­zna. W całym woje­wódz­twie do zdro­wia doszło już bli­sko 300 osób.

Wśród osób, któ­re wła­śnie poko­na­ły koro­na­wi­ru­sa są dwie kobie­ty w sile wie­ku, jed­na senior­ka, jed­na pani w wie­ku śred­nim oraz męż­czy­zna w sile wie­ku. Dwie oso­by były hospi­ta­li­zo­wa­ne, dwie prze­cho­dzi­ły COVID-19 w izo­la­cji domo­wej a jed­na w DPS Jaku­bo­wi­ce.

W sumie licz­ba ozdro­wień­ców w naszym regio­nie liczy już pra­wie 300 osób. Dzi­siaj potwier­dzo­no dzie­więć takich przy­pad­ków w regio­nie.

Trze­ba jed­nak pamię­tać, że obec­nie nie ma dowo­dów na to, że oso­by, któ­re wyzdro­wia­ły z COVID-19 są chro­nio­ne przed ponow­ną infek­cją. Tak przy­naj­mniej twier­dzi Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia. WHO prze­strze­gła tym samym przed trak­to­wa­niem ozdro­wień­ców na rów­ni z oso­ba­mi zdro­wy­mi.

W szpi­ta­lu zakaź­nym w Koź­lu prze­by­wa obec­nie 49 pacjen­tów, w tym 44 oso­by z potwier­dzo­nym zaka­że­niem, w gru­pie zaka­żo­nych jest jed­no dziec­ko. Resz­ta to pacjen­ci, u któ­rych podej­rze­wa się zaka­że­nie, wśród nich nie ma dzie­ci. W izo­la­cji domo­wej prze­by­wa­ją 22 oso­by z tere­nu powia­tu (z potwier­dzo­nym zaka­że­niem), w kwa­ran­tan­nie prze­by­wa 12 osób, w kwa­ran­tan­nie w związ­ku z prze­kro­cze­niem gra­ni­cy prze­by­wa­ją 122 oso­by. 4 oso­by obję­te są nad­zo­rem epi­de­mio­lo­gicz­nym.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting