Mamy nowych policjantów. Niedługo zobaczymy ich na ulicach

Ślu­bo­wa­nie Komen­dzie Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zło­ży­ło czte­rech funk­cjo­na­riu­szy. Poli­cja zachę­ca kolej­nych do wstę­po­wa­nia w sze­re­gi for­ma­cji.

W powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim pra­cu­je 200 poli­cjan­tów. Część z nich jest zna­na miesz­kań­com, inni pra­cu­ją wyko­nu­jąc czyn­no­ści ope­ra­cyj­no-roz­po­znaw­cze i ich toż­sa­mość pozo­sta­je ukry­ta. Bez wzglę­du na to kim są dziś, każ­dy z nich zaczy­nał tak samo. Dokład­nie tak jak czte­rech nowych funk­cjo­na­riu­szy, któ­rzy zło­ży­li w śro­dę ślu­bo­wa­nie na sztan­dar.

Pod­czas uro­czy­sto­ści Komen­dant Powia­to­wy Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu pod­insp. Hubert Ada­mek zło­żył nowym funk­cjo­na­riu­szom gra­tu­la­cje i życzył suk­ce­sów w przy­szłej służ­bie.

Z uwa­gi na bez­pie­czeń­stwo wszyst­kich uczest­ni­ków i panu­ją­ce obostrze­nia, prze­bieg ślu­bo­wa­nia został zmie­nio­ny. Miał ono uprosz­czo­ną for­mę i odby­wał się bez gości. Teraz nowo przy­ję­ci poli­cjan­ci odbę­dą szko­le­nie pod­sta­wo­we, po czym wró­cą do naszej jed­nost­ki, gdzie będą dbać o bez­pie­czeń­stwo oby­wa­te­li.

- Przy­po­mi­na­my, że nabór do poli­cji wciąż trwa. Doku­men­ty moż­na skła­dać cało­do­bo­wo w kędzie­rzyń­sko-koziel­skiej komen­dzie i komi­sa­ria­cie — infor­mu­je komi­sarz Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wy KPP w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

fot. Poli­cja

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting