Mamy finansowanie na wielkie inwestycje

Pod­pi­sa­nie z kon­sor­cjum ban­ków umów zwięk­sza­ją­cych kre­dyt do 3 mld zło­tych ozna­cza, że Gru­pa Azo­ty finan­so­wo zabez­pie­czy­ła pro­gram inwe­sty­cyj­ny do 2026 roku.

– Odbie­ra­my tę decy­zję kon­sor­cjum ban­ków jako wyraz zaufa­nia do reali­zo­wa­nej stra­te­gii i pro­gra­mu inwe­sty­cyj­ne­go – powie­dział Paweł Łapiń­ski, wice­pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty, odpo­wie­dzial­ny za finan­se. – Insty­tu­cje finan­su­ją­ce zawsze są wyma­ga­ją­cym recen­zen­tem pla­nów i stra­te­gii roz­wo­jo­wych. Plan inwe­sty­cyj­ny zało­żo­ny przez Gru­pę Azo­ty do roku 2026 jest ambit­ny, a jed­no­cze­śnie real­ny i nie­zbęd­ny dla dal­sze­go roz­wo­ju Gru­py Azo­ty jako lide­ra ryn­ku che­micz­ne­go w Pol­sce. Ma zdy­wer­sy­fi­ko­wać biz­nes, uno­wo­cze­śnić go, prze­su­nąć w kie­run­ku wyżej mar­żo­we­go oraz zwięk­szyć odpor­ność na cykle koniunk­tu­ral­ne. Wie­rzę, że ten kre­dyt będzie tak­że jasnym sygna­łem dla śro­do­wi­ska ana­li­ty­ków i inwe­sto­rów, że Gru­pa Azo­ty ma moc­ne fun­da­men­ty i ambit­ne pla­ny roz­wo­ju – dodał.

– Pod­pi­sa­na dziś umo­wa jest mode­lo­wym przy­kła­dem współ­pra­cy insty­tu­cji finan­so­wych, na cze­le z PKO Ban­kiem Pol­skim jako agen­tem kre­dy­tu, któ­re wspie­ra­ją przed­się­bior­stwa o stra­te­gicz­nym zna­cze­niu dla pol­skiej gospo­dar­ki. Umo­wa zapew­nia Gru­pie Azo­ty bez­pie­czeń­stwo finan­so­wa­nia bie­żą­cej oraz inwe­sty­cyj­nej dzia­łal­no­ści w dłu­gim okre­sie. War­to tak­że pod­kre­ślić sto­sun­ko­wo krót­ki okres przy­go­to­wa­nia trans­ak­cji, któ­ry trwał oko­ło 3 mie­się­cy od roz­po­czę­cia nego­cja­cji do pod­pi­sa­nia doku­men­ta­cji. To dowód owoc­nej, part­ner­skiej współ­pra­cy w gro­nie doświad­czo­nych i wyspe­cja­li­zo­wa­nych part­ne­rów. PKO Bank Pol­ski jako agent kon­sor­cjum i lider sek­to­ra ban­ko­we­go peł­ni w niej szcze­gól­ną rolę. Nasza dopa­so­wa­na ofer­ta ban­ko­wa, naj­wyż­szej kla­sy dorad­cy i boga­te doświad­cze­nie pozwa­la­ją na reali­za­cję nawet naj­bar­dziej zło­żo­nych trans­ak­cji finan­so­wych – powie­dział Jakub Papier­ski, wice­pre­zes zarzą­du PKO Ban­ku Pol­skie­go, agen­ta umo­wy kre­dy­to­wej i przed­sta­wi­cie­la kon­sor­cjum ban­ków.

Nowa umo­wa kre­dy­to­wa jest odno­wie­niem i zwięk­sze­niem kwo­ty kre­dy­tu z umo­wy sprzed 3 lat. Kon­sor­cjum ban­ków, któ­re udzie­li­ły kre­dy­tu skła­da się z PKO Ban­ku Pol­skie­go, Ban­ku Gospo­dar­stwa Kra­jo­we­go, Ban­ku Zachod­nie­go WBK oraz ING Ban­ku Ślą­skie­go.
Pod­pi­sa­na umo­wa to część pakie­tu finan­so­wa­nia dłu­go­ter­mi­no­we­go, słu­żą­ce­go finan­so­wa­niu ogól­nych potrzeb kor­po­ra­cyj­nych, w tym stra­te­gii i pro­gra­mu inwe­sty­cyj­ne­go Gru­py Azo­ty. 25 stycz­nia 2018 roku Gru­pa Azo­ty zawar­ła z Euro­pej­skim Ban­kiem Inwe­sty­cyj­nym dłu­go­ter­mi­no­wą umo­wę kre­dy­tu w kwo­cie 145 mln EUR.

Co powsta­nie w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu

W Gru­pie Azo­ty ZAK S.A. jesz­cze w tym roku zakoń­czy się budo­wa insta­la­cji do pro­duk­cji estrów spe­cja­li­stycz­nych, któ­ra wzmoc­ni pozy­cję Gru­py Azo­ty na ryn­ku pla­sty­fi­ka­to­rów, wyko­rzy­sty­wa­nych w prze­my­śle prze­twór­stwa two­rzyw sztucz­nych, a tak­że farb i lakie­rów oraz pozwo­li wejść w nowe seg­men­ty zasto­so­wań. Przy­cho­dy gene­ro­wa­ne z insta­la­cji przy jej nomi­nal­nym obcią­że­niu, mogą kształ­to­wać się na pozio­mie kil­ku­dzie­się­ciu milio­nów zło­tych rocz­nie. Z kolei wzrost udzia­łów w ryn­ku euro­pej­skim oraz zwięk­sze­nie poten­cja­łu eks­por­to­we­go na ryn­ki poza­eu­ro­pej­skie prze­wi­du­je reali­zo­wa­na obec­nie inwe­sty­cja mają­ca na celu zwięk­sze­nie mocy pro­duk­cyj­nych insta­la­cji do pro­duk­cji pierw­sze­go pol­skie­go pla­sty­fi­ka­to­ra nie­fta­la­no­we­go Oxo­vi­flex®.

Kil­ka­dzie­siąt milio­nów zło­tych pochło­nie budo­wa cen­trum badaw­czo-roz­wo­jo­we­go, z cze­go bli­sko 10 milio­nów zło­tych wyno­si dofi­nan­so­wa­nie publicz­ne. Spe­cjal­no­ścią Cen­trum ma być opra­co­wy­wa­nie nowych roz­wią­zań zwią­za­nych z alko­ho­la­mi oxo.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting