Lokalne biblioteki stają przed nowymi wyzwaniami

Jakie jest miej­sce współ­cze­snej publicz­nej biblio­te­ki miej­skiej i jej zada­nia? Czy wystar­czą otwar­te drzwi, aby poja­wi­li się czy­tel­ni­cy, czy wymo­giem cywi­li­za­cyj­nym jest mobil­ność zewnętrz­na biblio­te­ki? Co zro­bić aby popra­wić stan czy­tel­nic­twa? Oka­zją, by zasta­no­wić się nad tymi pyta­nia­mi była kon­fe­ren­cja dla biblio­te­ka­rzy i nauczy­cie­li zor­ga­ni­zo­wa­na przez Miej­ską Biblio­te­kę Publicz­ną w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu pt. „Biblio­te­ka miej­scem spo­tkań na prze­ło­mie tra­dy­cji i nowo­cze­sno­ści”.

Wyda­rze­nie zor­ga­ni­zo­wa­no w dniach 22 – 23 mar­ca 2018 roku w ramach obcho­dów 70-lecia ist­nie­nia Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Kon­fe­ren­cję dofi­nan­so­wa­ło Sta­ro­stwo Powia­to­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, a hono­ro­wym patro­na­tem obję­ła ją Sabi­na Nowo­siel­ska Pre­zy­dent Mia­sta Kędzie­rzy­na-Koź­la, któ­ra doko­na­ła uro­czy­ste­go otwar­cia.

Pierw­szy dzień Kon­fe­ren­cji poświę­co­ny był regio­na­li­zmo­wi. Zapro­sze­nia do wystą­pień przy­ję­li m.in. prof. dr hab. Jolan­ta Tam­bor z Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Kato­wi­cach, dr Krzysz­tof Kar­wat – redak­tor naczel­ny kwar­tal­ni­ka „Fabry­ka Sile­sia” i dr Bar­tosz Kuświk – dyrek­tor Insty­tu­tu Ślą­skie­go w Opo­lu.

Pyta­nie: „Ile ślą­skie­go jest w ślą­skim?” było tema­tem wystą­pie­nia prof. Jolan­ty Tam­bor.
 — Języ­ko­wi ślą­skie­mu zarzu­ca się z jed­nej stro­ny to, że jest zanie­czysz­czo­ny ele­men­ta­mi nie­miec­ki­mi, a z dru­giej, że sło­wa ślą­skie zastę­pu­je się sło­wa­mi ogól­no­pol­ski­mi, wyma­wia­ny­mi po ślą­sku – mówi­ła prof. Jolan­ta Tam­bor — Nale­ża­ło­by prze­pro­wa­dzić dokład­ne bada­nia języ­ko­we aby dokład­niej zba­dać to zja­wi­sko. — doda­ła.

Pod­czas kon­fe­ren­cji była oka­zja do przed­sta­wie­nia kwar­tal­ni­ka Regio­nal­ne­go Insty­tu­tu Kul­tu­ry w Kato­wi­cach — „Fabry­ka Sile­sia”, w któ­rym pre­zen­to­wa­ne są bada­nia i ana­li­zy kul­tu­ry regio­nu ślą­skie­go, zagad­nie­nia języ­ka ślą­skie­go, lite­ra­tu­ry pisa­nej po ślą­sku a tak­że lud­no­ści zamiesz­ku­ją­cej ten region z „dzia­da pra­dzia­da” i tzw. „lud­no­ści napły­wo­wej”.

- Przez lata pro­mo­wa­no ideę, że jako naród powin­ni­śmy być jed­no­li­ci, bo tyl­ko jed­no­li­tość pozwo­li nam uchro­nić naszą wspól­no­tę i inte­gral­ność – mówił dr Krzysz­tof Kar­wat, redak­tor naczel­ny kwar­tal­ni­ka „Fabry­ka Sile­sia”. — Wspól­no­ty regio­nal­ne w żaden spo­sób nie zagra­ża­ją inte­gral­no­ści pań­stwa, a budu­jąc przy­szłość nie musi­my opie­rać się wyłącz­nie na war­to­ściach histo­rycz­nych — zazna­czył.

Pierw­szy dzień był oka­zją do pole­mik mię­dzy pre­le­gen­ta­mi, gdyż każ­dy z nich pre­zen­to­wał inne spoj­rze­nie na rolę regio­na­li­zmu w two­rze­niu lokal­nej kul­tu­ry.

Dru­gi dzień kon­fe­ren­cji poświę­co­ny był zada­niom biblio­te­ki we współ­cze­snym świe­cie oraz inno­wa­cjom.

- Biblio­te­ka ma moż­li­wość wszech­stron­ne­go dzia­ła­nia. Od teatrzy­ku dla dzie­ci, poprzez tar­gi książ­ki, warsz­ta­ty ręko­dzie­ła po pra­cę z senio­ra­mi — mówi­ła Iza­be­la Migocz, Dyrek­tor Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — W dzi­siej­szych cza­sach nie wystar­czy być i mieć drzwi sze­ro­ko otwar­te. To biblio­te­ka musi wyjść do czy­tel­ni­ków i być tam gdzie oni są – doda­ła.

Zapo­trze­bo­wa­nie na inno­wa­cyj­ność w biblio­te­ce jest obec­nie takie, jak na rze­czy stan­dar­do­we. Bywal­cy biblio­tek ocze­ku­ją nowo­cze­snych tech­no­lo­gii takich jak: dru­kar­ka 3D, któ­rą zapre­zen­to­wa­li Michał Fischer i Ale­xan­dre Boutard z Pral­ni Maker­spa­ce czy „magicz­ny dywan” przy­wie­zio­ny przez Mariu­sza Gło­wac­kie­go, Dyrek­to­ra sprze­da­ży FUNTRONIC sp. z o.o. Potrzeb­ne są rów­nież pro­gra­my kom­pu­te­ro­we z wyko­rzy­sta­niem gier i robo­tów edu­ka­cyj­nych,
o któ­rych mówi­ła Mario­la Drozd z Fun­da­cji Roz­wo­ju Spo­łe­czeń­stwa Infor­ma­cyj­ne­go.

Kon­fe­ren­cja była nie tyl­ko oka­zją do wymia­ny myśli, spo­strze­żeń i kon­tak­tów, lecz zaowo­co­wa­ła pod­ję­ciem współ­pra­cy mię­dzy Miej­ską Biblio­te­ką Publicz­ną i biblio­te­ka­mi nasze­go powia­tu a Insty­tu­tem Języ­ka Pol­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Kato­wi­cach. Biblio­te­ka­rze zosta­li zapro­sze­ni do udzia­łu w pro­jek­cie badaw­czym języ­ka ślą­skie­go na tere­nie powia­tu kędzie­rzyń­sko – koziel­skie­go, któ­ry będzie reali­zo­wa­ny przez prof. Jolan­tę Tam­bor.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting