Liga Niepodległości wkracza w decydującą fazę

Tur­niej orga­ni­zo­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Che­mi­ka to nie tyl­ko spor­to­wa rywa­li­za­cja, ale rów­nież pro­mo­cja patrio­ty­zmu.

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 18 paź­dzier­ni­ka, o godzi­nie 12:30, na Sta­dio­nie Kuź­nicz­ka roze­gra­na zosta­nie IV run­da mło­dzie­żo­we­go tur­nie­ju pił­kar­skie­go “Liga Nie­pod­le­gło­ści Żaków – Wdzięcz­ni Boha­te­rom”. W impre­zie, zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Che­mik Kędzie­rzyn-Koź­le pod Patro­na­tem Gru­py Azo­ty ZAK S.A., rywa­li­zu­je 8 zespo­łów.

Oprócz gospo­da­rzy, wystę­pu­ją tak­że dru­ży­ny Polo­nii Nysa, Hat­tric­ka Głu­cho­ła­zy, Foot­ball Aca­de­my Kędzie­rzyn-Koź­le, Unii Opo­le, LKS-u Gór­ki Ślą­skie, RKS-u Gro­dziec Będzin i UKP Gol Opo­le. Do tej pory roze­gra­no 3 run­dy, każ­da z nich odby­wa się co 2 tygo­dnie. Pod­czas trwa­nia jed­ne­go tur­nie­ju roz­gry­wa­nych jest 12 spo­tkań, a mło­dzi pił­ka­rze poka­zu­ją peł­nię zaan­ga­żo­wa­nia i wyso­ki poziom spor­to­wy.

W poszcze­gól­nych run­dach zwy­cię­ży­ły zespo­ły AP Che­mik Kędzie­rzyn-Koź­le pod patro­na­tem Gru­py Azo­ty ZAK S.A., LKS-u Gór­ki Ślą­skie oraz Unii Opo­le. Tur­niej fina­ło­wy zapla­no­wa­ny jest na nie­dzie­lę 8 listo­pa­da, czy­li zale­d­wie kil­ka dni przed 102. rocz­ni­cą odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Celem “Ligi Nie­pod­le­gło­ści” jest kształ­ce­nie mło­dych spor­tow­ców w duchu patrio­ty­zmu i poczu­cia odpo­wie­dzial­no­ści za wła­sną ojczy­znę.

Orga­ni­za­to­rzy robią to za pomo­cą mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych przy­go­to­wa­nych przez opol­ską Dele­ga­tu­rę Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej. O odpo­wied­nie prze­ka­za­nie wie­dzy mło­de­mu poko­le­niu dba­ją człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le. Pod­czas każ­de­go tur­nie­ju pre­zen­to­wa­ne jest tak­że sto­isko infor­ma­cyj­ne doty­czą­ce zdro­we­go odży­wa­nia.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting