Liderzy bezpieczeństwa nagrodzeni

We wto­rek, 5 lute­go Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. po raz kolej­ny przy­zna­ła nagro­dy pra­cow­ni­kom, któ­rzy swo­ją posta­wą wska­zu­ją na bez­pie­czeń­stwo pra­cy jako naj­wyż­szą war­tość towa­rzy­szą­cą codzien­ne­mu wypeł­nia­niu obo­wiąz­ków służ­bo­wych.

W ramach akcji „Zero wypad­ków” roz­strzy­gnię­to kon­kur­sy w kate­go­riach: Lider Bez­pie­czeń­stwa – dla kie­row­ni­ków wydzia­łów, Mistrz – Orga­ni­za­tor Bez­piecz­nej pra­cy – dla kadry mistrzów oraz Wydział Bez­piecz­nej Pra­cy.

Zwy­cięz­cy kate­go­rii indy­wi­du­al­nych otrzy­ma­li nagro­dy finan­so­we, a naj­bez­piecz­niej­szy wydział środ­ki na orga­ni­za­cję oko­licz­no­ścio­we­go spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne­go. Pod­su­mo­wa­no rów­nież minio­ne pół­ro­cze funk­cjo­no­wa­nia Pro­gra­mu Obser­wa­cji Bez­pie­czeń­stwa Zacho­wań „STOP” i wyło­nio­no naj­lep­szych Obser­wa­to­rów.
Uro­czy­ste wrę­cze­nie dyplo­mów gra­tu­la­cyj­nych z udzia­łem pre­ze­sa zarzą­du Sła­wo­mi­ra Lip­kow­skie­go oraz wice­pre­ze­sa zarzą­du Artu­ra Kamiń­skie­go odby­ło się pod­czas pierw­sze­go w tym roku Dnia Bez­pie­czeń­stwa Pra­cy.

– Tro­ska o pra­cow­ni­ka jest natu­ral­nym obo­wiąz­kiem Gru­py Azo­ty ZAK S.A. Za bez­piecz­ne warun­ki pra­cy odpo­wia­da Spół­ka i to sta­no­wi prio­ry­tet nasze­go funk­cjo­no­wa­nia, ale wpływ na nie mają wszy­scy pra­cow­ni­cy. Dla­te­go świa­do­mość odpo­wie­dzial­no­ści za bez­pie­czeń­stwo pra­cow­ni­ków i całe­go zakła­du powin­na być doce­nia­na i nagra­dza­na – pod­kre­ślał w cza­sie uro­czy­sto­ści pre­zes zarzą­du Sła­wo­mir Lip­kow­ski.

W tego­rocz­nej edy­cji spół­ka uho­no­ro­wa­ła tytu­łem „Lider Bez­pie­czeń­stwa”: Krzysz­to­fa Wie­ję, Annę Wilk oraz Lesz­ka Gór­cza­ne­go. Tytuł „Mistrz – Orga­ni­za­tor Bez­piecz­nej Pra­cy” otrzy­ma­li: Krzysz­tof Krzy­sik, Seba­stian Hof­f­mann i Ernest Kub­ny. Naj­bez­piecz­niej­szy­mi wydzia­ła­mi w Gru­pie Azo­ty ZAK S.A. zosta­ły: Wydział Sale­trza­ku, Wydział Amo­nia­ku i Wydział Roz­dziel­ni. Wyróż­nie­ni zasłu­ży­li się oso­bi­stym zaan­ga­żo­wa­niem, ini­cja­ty­wą i wkła­dem w dosko­na­le­nie bez­pie­czeń­stwa, jed­nak o nagro­dzie zade­cy­do­wał przede wszyst­kim sto­pień i zakres popra­wy sta­nu bez­pie­czeń­stwa i warun­ków pra­cy oraz potwier­dzo­na sku­tecz­ność przy wie­lo­wy­mia­ro­wym wdra­ża­niu prac moder­ni­za­cyj­nych.

W ramach Pro­gra­mu „STOP” wyło­nio­no zwy­cięz­ców kon­kur­su za II pół­ro­cze 2018 roku. Dyplo­my oraz nagro­dy finan­so­we otrzy­ma­li: Wie­sław Dubak, Aga­ta Bar­toń i Joachim Pate­rok. Celem pro­gra­mu jest zapo­bie­ga­nie wypad­kom poprzez dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści obser­wa­cji i roz­mów na temat bez­pie­czeń­stwa, a tak­że roz­po­zna­wa­nie bez­piecz­nych i nie­bez­piecz­nych warun­ków oraz zacho­wań w miej­scu pra­cy.

Pod­czas spo­tka­nia przed­sta­wio­no rów­nież wyni­ki rocz­nej ana­li­zy i oce­ny sta­nu bez­pie­czeń­stwa i zdro­wia w pra­cy oraz sta­nu ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej i ratow­nic­twa che­micz­ne­go w Gru­pie Azo­ty ZAK S.A.

– Popra­wa bez­pie­czeń­stwa pra­cy to bez wąt­pie­nia efekt odpo­wied­nie­go iden­ty­fi­ko­wa­nia zagro­żeń oraz zarzą­dza­nia, co znaj­du­je odzwier­cie­dle­nie w sta­le obni­ża­ją­cych się wskaź­ni­kach wypad­ko­wo­ści. Od 2016 roku odno­to­wa­li­śmy popra­wę o 27%. Nie było w tym cza­sie rów­nież wypad­ków cięż­kich czy zbio­ro­wych – komen­tu­je pre­zes Sła­wo­mir Lip­kow­ski.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting