Liczba potwierdzonych zakażeń w powiecie zbliża się do 3 tysięcy

Pan­de­mia nie ustę­pu­je. Na COVID-19 zacho­ro­wa­ło już ponad 2,8 tysią­ce miesz­kań­ców powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go.

Takie dane przed­sta­wił Urząd Woje­wódz­ki w Opo­lu któ­ry regu­lar­nie przy­go­to­wu­je sta­ty­sty­ki doty­czą­ce zacho­ro­wal­no­ści. Aktu­al­nie w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim zaka­żo­nych jest 1805 miesz­kań­ców. Od począt­ku pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa wykry­to u 2800 osób. W tym cza­sie zmar­ło 52, a ponad 900 wyzdro­wia­ło.

W ostat­nich dniach licz­ba zaka­żeń nie­co spa­da. Minio­nej doby w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu i sąsied­nich gmi­nach odno­to­wa­no 63 kolej­ne przy­pad­ku koro­na­wi­ru­sa. W całym regio­nie było ich 563.

To, jakie dzia­ła­nia podej­mie rząd, zale­ży jed­nak przede wszyst­kim od licz­by zaka­żeń w całej Pol­sce. Ta już jakiś czas temu usta­bi­li­zo­wa­ło na pozio­mie oko­ło 20 tysię­cy na dobę. Dane z nie­dzie­li 22 listo­pa­da: Mamy 18 467 nowych i potwier­dzo­nych przy­pad­ków koro­na­wi­ru­sa — poin­for­mo­wa­ło w nie­dzie­lę Mini­ster­stwo Zdro­wia. Licz­ba wszyst­kich zaka­żo­nych wzro­sła tym samym do 861 331. Nie żyje też 330 kolej­nych osób: 74 zmar­ły z powo­du Covid-19, a 256 mia­ło cho­ro­by współ­ist­nie­ją­ce. Bilans wszyst­kich dotych­cza­so­wych ofiar wyno­si teraz 13 618.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting