Kup nawozy i wygraj ciągnik. Wielka loteria promocyjna Grupy Azoty

Ruszy­ła pierw­sza edy­cja lote­rii pro­mo­cyj­nej Gru­py Azo­ty. Każ­dy, kto w okre­sie naj­więk­sze­go zain­te­re­so­wa­nia zaku­pa­mi nawo­zów, czy­li od 12 mar­ca do 6 maja, kupi nawo­zy Gru­py Azo­ty za co naj­mniej 1 tys. zł. ma szan­sę na wygra­nie cią­gni­ka URSUS C-380 oraz kil­ku­dzie­się­ciu coty­go­dnio­wych, atrak­cyj­nych nagród pie­nięż­nych.

– Suk­ces Gru­py Azo­ty to zna­ko­mi­ta i nie­zmien­nie naj­wyż­sza jakość nawo­zów rol­ni­czych i pro­duk­tów che­micz­nych, to siła pol­skiej mar­ki i lokal­ny patrio­tyzm. Dla­te­go two­rzy­my prze­kaz opar­ty w sfe­rze wizu­al­nej na naszych pol­skich kra­jo­bra­zach i wyko­rzy­sta­niu jako nagro­dy głów­nej – cią­gni­ka mar­ki Ursus. Nato­miast łącząc patrio­tyzm z jako­ścią, posłu­gu­je­my się ideą „Dba­my o pol­ską zie­mię”. Taki tytuł nosi cały pro­jekt mar­ke­tin­go­wy, obej­mu­ją­cy lote­rię kon­su­menc­ką Gru­py Azo­ty – infor­mu­je Piotr Zaro­siń­ski, dyrek­tor Depar­ta­men­tu Kor­po­ra­cyj­ne­go Han­dlu Nawo­za­mi Gru­py Azo­ty S.A. – Ta lote­ria jest jed­nym z efek­tów poro­zu­mie­nia o współ­pra­cy, jakie Gru­pa Azo­ty zawar­ła ze spół­ką Ursus w listo­pa­dzie ubie­głe­go roku. Jest to rów­nież efekt zacie­śnie­nia współ­pra­cy czte­rech stra­te­gicz­nych spół­ek Gru­py Azo­ty w obsza­rze han­dlu nawo­za­mi – pod­kre­śla Piotr Zaro­siń­ski. Zasa­dy lote­rii są pro­ste: w okre­sie pomię­dzy 12 mar­ca a 6 maja 2018 roku nale­ży doko­nać zaku­pu nawo­zów za mini­mum tysiąc zło­tych i zare­je­stro­wać zakup. Moż­na tego doko­nać wypeł­nia­jąc for­mu­larz na stro­nie inter­ne­to­wej dbamyopolskaziemie.pl lub poprzez wysła­nie SMS o tre­ści „GRUPAAZOTY.” na numer  71955  – z wpi­sa­niem bez­po­śred­nio po krop­ce nume­ru dowo­du zaku­pu. Dowód zaku­pu – para­gon lub fak­tu­rę – nale­ży zacho­wać. Każ­dy dowód zaku­pu moż­na zare­je­stro­wać tyl­ko raz, przy czym każ­dy uczest­nik może zgło­sić się do lote­rii dowol­ną licz­bę razy – pod warun­kiem posia­da­nia do każ­de­go zgło­sze­nia osob­nej fak­tu­ry lub para­go­nu. Każ­dy zare­je­stro­wa­ny kupon upraw­nia do odbio­ru nagro­dy gwa­ran­to­wa­nej – Lek­sy­ko­nu Nawo­że­nia, dostęp­ne­go do pobra­nia w for­mie elek­tro­nicz­nej. Co tydzień jest do wygra­nia 20 nagród po 1000 zło­tych, a w wiel­kim fina­le – nagro­da głów­na – cią­gnik Ursus C-380, ufun­do­wa­ny przez fir­mę URSUS S.A. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat lote­rii, w tym lista pro­duk­tów bio­rą­cych w niej udział, dostęp­ne są na stro­nie inter­ne­to­wej dbamyopolskaziemie.pl.

ZASADY LOTERII

W okre­sie od 12 mar­ca do 6 maja kup nawo­zy Gru­py Azo­ty za mini­mum tysiąc zło­tych.

Zare­je­struj zakup na www.dbamyopolskaziemie.pl lub wyślij SMS na numer 71955 o tre­ści GRUPAAZOTY. – bez­po­śred­nio po krop­ce wpisz numer dowo­du zaku­pu.

Odbierz nagro­dę gwa­ran­to­wa­ną – Lek­sy­kon Nawo­że­nia

Two­je zgło­sze­nie weź­mie udział w loso­wa­niu dwu­dzie­stu nagród tygo­dnia po tysiąc zło­tych każ­da, a tak­że w loso­wa­niu nagro­dy głów­nej – cią­gni­ka Ursus C-380.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting