Którędy poprowadzi północna obwodnica Kędzierzyna-Koźla

Miesz­kań­cy będą mogli się o tym prze­ko­nać w dniach 26–27 mar­ca.

W tych dniach przed­sta­wi­cie­le Gene­ral­nej Dyrek­cji Dróg Kra­jo­wych i Auto­strad spo­tka­ją się z kędzie­rzy­nia­na­mi. Pierw­sze spo­tka­nie odbę­dzie się w Lenar­to­wi­cach, gdzie budo­wa pół­noc­nej obwod­ni­cy wywo­łu­je naj­więk­sze kon­tro­wer­sje. Dru­gie zapla­no­wa­no w Ciso­wej.

- Przed­sta­wi­cie­le GDD­KiA razem z Urzę­dem Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le orga­ni­zu­ją otwar­te spo­tka­nia infor­ma­cyj­ne, na któ­rych zosta­nie zapre­zen­to­wa­ny prze­bieg obwod­ni­cy oraz zapla­no­wa­ne roz­wią­za­nia tech­nicz­ne — poin­for­mo­wał Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy pre­zy­den­ta Kędzie­rzy­na-Koź­la. -Szcze­gól­nie są zapro­sze­ni miesz­kań­cy osie­dli przez któ­re prze­bie­gnie nowa dro­ga.

Cho­dzi wła­śnie o Lenar­to­wi­ce, Ciso­wą, a tak­że Sła­wię­ci­ce.

Obwod­ni­ca roz­po­czy­nać się będzie na ron­dzie, któ­re powsta­nie w miej­scu obec­ne­go ostre­go zakrę­tu obwod­ni­cy na osie­dlu Pia­stów. Potem dro­ga będzie prze­rzu­co­na dwo­ma mosta­mi przez rze­kę Kłod­ni­cę oraz Kanał Gli­wic­ki.

Potem za pomo­cą dwóch wia­duk­tów prze­tnie ona uli­ce Nał­kow­skiej oraz Nowo­wiej­ską. Kolej­na taka budow­la powsta­nie na prze­cię­ciu z uli­cą Szpa­ków. Nad miej­scem Kłod­nic­kim powsta­nie kolej­ne ron­do do któ­re­go ma popro­wa­dzić łącz­nik z Blachowni.Kolejne dwa ron­da powsta­ną nad Sła­wię­ci­ca­mi i Ujaz­dem w kie­run­ku Jary­szo­wa.

Budo­wa dro­gi ruszy w przy­szłym roku i zakoń­czy się praw­do­po­dob­nie do 2022 roku. Będzie kosz­to­wa­ła ponad 200 milio­nów zło­tych. Tra­sa ma mieć 14 kilo­me­trów dłu­go­ści.

fot. UM K-Koź­le

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting