Którędy będzie przebiegać łącznik nowej obwodnicy?

Mia­sto wybra­ło już wariant. Nie wia­do­mo jesz­cze, ile będzie kosz­to­wa­ła budo­wa dro­gi.

Pół­noc­na obwod­ni­ca ma być goto­wa w cią­gu trzech naj­bliż­szych lat. Za jej budo­wę (ponad 200 mln zł) zapła­ci Gene­ral­na Dyrek­cja Dróg Kra­jo­wych i Auto­strad.

Na gmi­nie Kędzie­rzyn-Koź­le cią­ży jed­nak obo­wią­zek zbu­do­wa­nia tzw. łącz­ni­ka obwod­ni­cy. Cho­dzi o tra­sę pro­wa­dzą­cą od kom­plek­su zakła­dów che­micz­nych w Bla­chow­ni do pla­no­wa­nej dro­gi.

Wstęp­ny koszt tej inwe­sty­cji to od 60 do 80 milio­nów zło­tych. Mia­sto będzie musia­ło zna­leźć te pie­nią­dze. Skąd je weź­mie? Tego jesz­cze nie wia­do­mo, być może uru­cho­mio­ne zosta­ną jakieś środ­ki kra­jo­we. Na razie wia­do­mo jedy­nie, któ­rę­dy ów łącz­nik będzie pro­wa­dził, bo mia­sto już wybra­ło naj­lep­szy wariant.

Uli­ca roz­pocz­nie się za mostem nad Kana­łem Gli­wic­kim w Bla­chow­ni, patrząc na kie­ru­nek do Sła­wię­cic. Skrzy­żo­wa­nie znaj­do­wać się będzie mniej wię­cej na wyso­ko­ści zjaz­du w pra­wo do elek­trow­ni i ICSO.

Łącz­nik ma mieć dłu­gość oko­ło 2 kilo­me­trów. Potrzeb­na będzie budo­wa mostów przez Kanał Gli­wic­ki oraz rze­kę Kłod­ni­cę. Łącz­nik sca­li się z obwod­ni­cą w oko­li­cy Miej­sca Kłod­nic­kie­go.

Pół­noc­na obwod­ni­ca roz­po­czy­nać się będzie na ron­dzie, któ­re powsta­nie w miej­scu obec­ne­go ostre­go zakrę­tu obwod­ni­cy na osie­dlu Pia­stów. Potem dro­ga będzie prze­rzu­co­na dwo­ma mosta­mi przez rze­kę Kłod­ni­cę oraz Kanał Gli­wic­ki.

Potem za pomo­cą dwóch wia­duk­tów prze­tnie ona uli­ce Nał­kow­skiej oraz Nowo­wiej­ską. Kolej­na taka budow­la powsta­nie na prze­cię­ciu z uli­cą Szpa­ków. Nad miej­scem Kłod­nic­kim powsta­nie kolej­ne ron­do do któ­re­go ma popro­wa­dzić łącz­nik z Blachowni.Kolejne dwa ron­da powsta­ną nad Sła­wię­ci­ca­mi i Ujaz­dem w kie­run­ku Jary­szo­wa.

Budo­wa dro­gi ruszy w przy­szłym roku i zakoń­czy się praw­do­po­dob­nie do 2022 roku. Będzie kosz­to­wa­ła ponad 200 milio­nów zło­tych. Tra­sa ma mieć 14 kilo­me­trów dłu­go­ści.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting