Księża podczas udzielania komunii mają mieć maseczki | 7DNI Księża podczas udzielania komunii mają mieć maseczki - 7DNI

Księża podczas udzielania komunii mają mieć maseczki

Dekret w tej spra­wie wydał biskup opol­ski Andrzej Cza­ja. Doty­czyć będzie wszyst­kich para­fii die­ce­zji opol­skiej.

To reak­cja na rosną­cą licz­bę zaka­żeń. Biskup opol­ski wydał aneks do dekre­tu z 25 sierp­nia, któ­ry obo­wią­zy­wać będzie tak­że we wszyst­kich kościo­łach na tere­nie powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. W anek­sie zapi­sa­no, że “w cza­sie roz­dzie­la­nia Komu­nii świę­tej wier­nym wszy­scy komu­ni­ku­ją­cy mają mieć bez­względ­nie zasło­nię­te usta i nos.”.

– W związ­ku z zaostrza­ją­cą się sytu­acją epi­de­micz­ną ksiądz biskup też tutaj reagu­je, dla­te­go zobo­wią­zał wszyst­kich kapła­nów, aby przede wszyst­kim roz­dzie­la­li komu­nię świę­tą ubra­ni w masecz­ki oraz by przez cały czas trwa­nia litur­gii rów­nież kapła­ni kon­ce­le­bru­ją­cy byli w masecz­kach — powie­dział w roz­mo­wie z kato­lic­kim radiem DOXA ks. Joachim Kobie­nia, rzecz­nik kurii opol­skiej.

W anek­sie do dekre­tu Biskup Andrzej Cza­ja zarzą­dził też, aby w przy­pad­ku przej­ścia szkół, do któ­rych uczęsz­cza­ją dzie­ci miesz­ka­ją­ce na tere­nie danej para­fii w tryb zdal­ny, nale­ży w takim try­bie pro­wa­dzić spo­tka­nia para­fial­ne, a jeśli jest to nie­moż­li­we, nale­ży je odwo­łać.

fot. Woj­ciech Woj­kow­ski

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting