Kozły Biznesu rozdane. Wielka gala w Komornie

Nagro­dy wrę­czo­no pod­czas V Balu Biz­ne­su na któ­rym spo­tka­li się przed­się­bior­cy, samo­rzą­dow­cy i dzia­ła­cze spo­łecz­ni.

To była V edy­cja Balu Biz­ne­su, naj­bar­dziej pre­sti­żo­we­go wyda­rze­nia tego typu w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim. Pod­czas zaba­wy co roku wrę­cza­ne są Kozły Biz­ne­su, czy­li wyróż­nie­nia dla naj­lep­szych przed­się­bior­ców i nie tyl­ko.

W minio­ny week­end sta­tu­et­ki nastę­pu­ją­cym pod­mio­tom:

W kate­go­rii Fir­ma 2018 dwa wyróż­nie­nia dla:

Spół­ki K&K Hydro­bud Sp. z o.o.

Za umac­nia­nie wize­run­ku Gmi­ny Kędzie­rzyn-Koź­le w sze­ro­kiej prze­strze­ni gospo­dar­czej poprzez wypra­co­wa­nie reno­mo­wa­nej mar­ki w bran­ży budow­nic­twa prze­my­sło­we­go, osią­ga­nie wyso­kich wskaź­ni­ków finan­so­wych, budo­wa­nie trwa­łych rela­cji z inwe­sto­ra­mi oraz wspie­ra­nie waż­nych ini­cja­tyw spo­łecz­nych regio­nu.

oraz

Fir­my IMFITEX Jerzy Jaraw­ka Sp. J.

Za umac­nia­nie wize­run­ku Gmi­ny Kędzie­rzyn-Koź­le w sze­ro­kiej prze­strze­ni gospo­dar­czej poprzez wypra­co­wa­nie pozy­cji lide­ra w zakre­sie pro­duk­cji urzą­dzeń z ter­mo­pla­stycz­nych two­rzyw sztucz­nych, suk­ce­syw­ne zdo­by­wa­nie mię­dzy­na­ro­do­wych ryn­ków zby­tu oraz zwięk­sza­nie zakre­su inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych.

W kate­go­rii Inwe­sty­cja 2018 dwie nagro­dy dla firm:

Zam­kon

Za umac­nia­nie wize­run­ku Gmi­ny Kędzie­rzyn-Koź­le w sze­ro­kiej prze­strze­ni gospo­dar­czej poprzez posze­rza­nie zakre­su usług na rzecz part­ne­rów i inno­wa­cji w ramach reali­za­cji pro­jek­tu „Budo­wa i wypo­sa­że­nie Cen­trum badaw­czo-roz­wo­jo­we­go” fir­my ZAMKON w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu wraz z prze­pro­wa­dze­niem pro­jek­tu badaw­cze­go „Sta­cja reduk­cji ciśnie­nia i reduk­cyj­no-schła­dza­ją­ca” dofi­nan­so­wa­ne­go w ramach Osi Prio­ry­te­to­wej i Inno­wa­cje w gospo­dar­ce, Dzia­ła­nia 1.1 Inno­wa­cje w przed­się­bior­stwach.

oraz

Jokey Pla­stik Bla­chow­nia Sp. z o.o.

Za umac­nia­nie wize­run­ku Gmi­ny Kędzie­rzyn-Koź­le w sze­ro­kiej prze­strze­ni gospo­dar­czej poprzez kon­se­kwent­ny roz­wój linii pro­duk­cyj­nej z ukie­run­ko­wa­niem na wyko­rzy­sta­nie nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań i zrów­no­wa­że­nie pro­duk­cji w ramach zakoń­czo­nej inwe­sty­cji budo­wy nowej hali pro­duk­cyj­nej wraz z nowo­cze­sną infra­struk­tu­rą i wyso­kim stan­dar­dem kre­owa­nia warun­ków pra­cy w fir­mie.

W kate­go­rii Oso­bo­wość 2018 uho­no­ro­wa­ny został Robert Wencel z Klu­bu Spor­to­we­go Kozio­łek

Za reali­za­cję misji krze­wie­nia kul­tu­ry opar­tej na posza­no­wa­niu tra­dy­cji, war­to­ścio­wa­nie aktyw­no­ści fizycz­nej oraz reali­za­cję pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych, rekre­acyj­nych i spor­to­wych skie­ro­wa­nych do miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la.

W kate­go­rii Dzia­łal­ność Spo­łecz­na 2018 sta­tu­et­kę otrzy­ma­ła Zofia Szo­piń­ska-Wisła i Fun­da­cja „Bądź Czło­wie­kiem”

Za nie­wy­mier­nie waż­ną reali­za­cję misji pomo­cy potrze­bu­ją­cym, efek­tyw­ne pro­wa­dze­nie i roz­wi­ja­nie dzia­łal­no­ści Fun­da­cji „Bądź Czło­wie­kiem”, wypra­co­wa­nie wyso­kie­go wskaź­ni­ka przy­cho­du z tytu­łu pozy­ski­wa­nia wpłat 1 % podat­ku.

W kate­go­rii Debiut Roku 2018, wyróż­nie­nie przy­zna­no Sto­wa­rzy­sze­niu na rzecz dzie­ci i mło­dzie­ży Chcieć Wię­cej i Nie­pu­blicz­ne­mu Punk­to­wi Przed­szkol­ne­mu „Uśmiech Dziec­ka”

Za odwa­gę i umie­jęt­ność prze­kształ­ce­nia idei w dzia­ła­nie, otwar­cie i ambit­ne roz­wi­ja­nie dzia­łal­no­ści przed­szko­la dla dzie­ci z wyso­kim sprzę­że­niem nie­peł­no­spraw­no­ści, będą­ce odpo­wie­dzią na potrze­by naj­młod­szych oraz ich bli­skich.

NAGRODA SPECJALNA przy­zna­na dla Paw­ła Maślo­ny

Za cało­kształt osią­gnięć, wyróż­nio­ny film „Atak Pani­ki” i wspie­ra­nie wize­run­ku gmi­ny Kędzie­rzyn-Koź­le w obsza­rze kul­tu­ry i sztu­ki, w podzię­ko­wa­niu za sen­ty­ment do miej­sca, w któ­rym kształ­to­wa­ła się doj­rza­łość reży­ser­ska, z wyra­za­mi uzna­nia dla suk­ce­syw­nej reali­za­cji pasji oraz uzna­ny w kra­ju i poza jego gra­ni­ca­mi debiut reży­ser­ski.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting