Kozielski szpital będzie odciążony. Inne opolskie placówki przyjmą chorych na COVID

Wspar­ciem dla naszej lecz­ni­cy będzie pla­ców­ka MSWiA w Opo­lu oraz szpi­tal w Bia­łej.

W szpi­ta­lu w Koź­lu zaka­że­ni koro­na­wi­ru­sem zaj­mu­ją już pra­wie 90 łóżek. W kolej­nych dniach moż­na się spo­dzie­wać wzro­stu licz­by cho­rych. Dla­te­go woje­wo­da wyzna­czył dwa kolej­ne szpi­ta­le w woje­wódz­twie, któ­re będą przyj­mo­wa­ły pacjen­tów z koro­na­wi­ru­sem. To szpi­ta­le MSWiA w Opo­lu oraz w Bia­łej.

- W pierw­szym przy­pad­ku to 65 łóżek, w dru­gim 51. Tym samym potwier­dza­ją się infor­ma­cje o pla­nach mini­ster­stwa, któ­re poda­li­śmy wcze­śniej — poin­for­mo­wał Adam Leci­bil, rzecz­nik pra­so­wy Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — Dzię­ki temu odcią­żo­na zosta­nie koziel­ska pla­ców­ka, a tak­że zapew­nio­na będzie dwu­to­ro­wość lecze­nia, rów­nież dla osób bez zaka­że­nia.

Koziel­ski szpi­tal nadal będzie dzia­łał dwu­to­ro­wo. Dla pacjen­tów z zaka­że­niem dostęp­nych będzie 160 łóżek (od czerw­ca szpi­tal miał ich 90), nato­miast 200 pozo­sta­nie dla osób z inny­mi cho­ro­ba­mi. Co waż­ne, dla miesz­kań­ców nie­co­vi­do­wych pozo­sta­ją nie­mal wszyst­kie oddzia­ły — szpi­tal­ny oddział ratun­ko­wy, pedia­tria, oddział gine­ko­lo­gicz­no-położ­ni­czy, neu­ro­lo­gia, orto­pe­dia, neo­na­to­lo­gia czy uro­lo­gia.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting