Kozielski szpital będzie mógł wykonywać więcej operacji

W związ­ku z kolej­nym eta­pem prze­bu­do­wy odda­no wła­śnie do użyt­ku sale: gine­ko­lo­gicz­ną, ura­zo­wo-orto­pe­dycz­ną i chi­rur­gicz­ną wraz z nie­zbęd­ny­mi pomiesz­cze­nia­mi tech­nicz­ny­mi.

Koziel­ski szpi­tal jest dosto­so­wy­wa­ny do nowo­cze­snych stan­dar­dów wyma­ga­nych przez unij­ne prze­pi­sy. Wcze­śniej do użyt­ku odda­no dwie odno­wio­ne sale ope­ra­cyj­ne, teraz zakoń­czo­no pra­ce w trzech kolej­nych: gine­ko­lo­gicz­nej, ura­zo­wo-orto­pe­dycz­nej i chi­rur­gicz­nej. Zosta­ły one wypo­sa­żo­ne w zaawan­so­wa­ny sprzęt nie­zbęd­ny do rato­wa­nia zdro­wia i życia. Zain­sta­lo­wa­no nowo­cze­sne kolum­ny ane­ste­zjo­lo­gicz­ne oraz instru­men­ta­rium. Dopra­co­wa­no cią­gi komu­ni­ka­cyj­ne, sys­tem śluz, cią­gi wen­ty­la­cyj­ne oraz zabez­pie­cze­nia prze­ciw­po­ża­ro­we zwięk­sza­jąc tym bez­pie­czeń­stwo per­so­ne­lu i samych pacjen­tów.

- W porów­na­niu z warun­ka­mi pra­cy i moż­li­wo­ścia­mi tech­nicz­ny­mi jaki­mi dys­po­no­wa­li­śmy wcze­śniej to jest wiel­ki skok naprzód. Wie­rzy­my że zre­ali­zo­wa­ne pra­ce wpły­ną na popra­wę dostęp­no­ści blo­ku ope­ra­cyj­ne­go jak rów­nież przy­czy­nią się do zwięk­sza­nia jako­ści i inten­syw­no­ści świad­czo­nych usług — przy­zna­je Jaro­sław Koń­czy­ło, dyrek­tor szpi­ta­la.

Pra­ce zosta­ły zre­ali­zo­wa­ne w cało­ści z pie­nię­dzy wypra­co­wa­nych w Samo­dziel­nym Publicz­nym Zespo­le Opie­ki Zdro­wot­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

- Te sale speł­nia­ją już wszyst­kie stan­dar­dy, któ­re są wyma­ga­ne — pod­kre­śla Kie­row­nik Blo­ku Ope­ra­cyj­ne­go dr Rado­sław Masłoń. — To w połą­cze­niu z tą czę­ścią blo­ku ope­ra­cyj­ne­go, któ­ra powsta­ła wcze­śniej, powo­du­je zwięk­sze­nie wydaj­no­ści i jako­ści, a to suma­rycz­nie prze­kła­da się na zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa i jako­ści opie­ki nad naszy­mi pacjen­ta­mi. Mając takie warun­ki jak obec­nie jeste­śmy wsta­nie zde­cy­do­wa­nie uspraw­nić funk­cjo­no­wa­nie i prze­pu­sto­wość blo­ku ope­ra­cyj­ne­go, a co za tym idzie zwięk­szyć ilość wyko­ny­wa­nych zabie­gów.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting