Kozielska Poradnia Lekarza Rodzinnego Kliniki Nova przenosi się na ul.Łukasiewicza | 7DNI Kozielska Poradnia Lekarza Rodzinnego Kliniki Nova przenosi się na ul.Łukasiewicza - 7DNI

Kozielska Poradnia Lekarza Rodzinnego Kliniki Nova przenosi się na ul.Łukasiewicza

Pod­sta­wo­wa opie­ka zdro­wot­na świad­czo­na do tej pory w Koziel­skiej przy­szpi­tal­nej przy­chod­ni przez Kli­ni­kę Nova, będzie się teraz mie­ści­ła przy uli­cy Łuka­sie­wi­cza.

Kli­ni­ka Nova to pod­miot medycz­ny, któ­ry bar­dzo dużą część swo­jej dzia­łal­no­ści pro­wa­dzi w opar­ciu o kon­trak­ty z Naro­do­wym Fun­du­szem Zdro­wia, dzię­ki cze­mu świad­czo­ne tam usłu­gi są bez­płat­ne. Doty­czy to mię­dzy inny­mi pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej, czy­li porad­ni leka­rzy rodzin­nych. Kli­ni­ka Nova pro­wa­dzi dwie takie porad­nie w Koź­lu i w Sła­wię­ci­cach.

POZ Koź­le pro­wa­dzo­ny przez Kli­ni­kę Nova do tej pory funk­cjo­no­wał w budyn­ku koziel­skiej przy­chod­ni przy ul. Fran­kli­na Dela­no Roose­vel­ta 4 ( budy­nek obok szpi­ta­la ). któ­ry jest wła­sno­ścią Powia­tu Kędzie­rzyń­sko – Koziel­skie­go. W listo­pa­dzie 2019 roku Rada Powia­tu wyra­zi­ła zgo­dę na dal­szą dzier­ża­wę dla Kli­ni­ki Nova pomiesz­czeń w koziel­skiej przy­chod­ni, SP ZOZ do dzi­siaj odma­wia zawar­cia umo­wy dzier­ża­wy nie poda­jąc kon­kret­nej przy­czy­ny.

Od naj­bliż­sze­go ponie­dział­ku (17 lute­go) prze­nie­sie się jed­nak do nowej przy­chod­ni w Koź­lu przy ul. Łuka­sie­wi­cza 23, tuż obok salo­nu Renault.

- Nie może­my dłu­żej funk­cjo­no­wać bez umo­wy dzier­ża­wy, któ­rej brak może zagra­żać reali­za­cji kon­trak­tu i dostęp­no­ści świad­czeń medycz­nych dla naszych pacjen­tów. Zde­cy­do­wa­li­śmy zatem o prze­nie­sie­niu POZ z pomiesz­czeń koziel­skie­go SP ZOZ do prze­stron­nych, nowo­cze­snych i pro­fe­sjo­nal­nie wypo­sa­żo­nych oraz speł­nia­ją­cych wszel­kie stan­dar­dy pomiesz­czeń przy ul. Łuka­sie­wi­cza — mówi dr Rafał Olej­nik. — Jestem prze­ko­na­ny, że nowa loka­li­za­cja będzie dla naszych pacjen­tów nie tyl­ko wygod­niej­sza, ale tak­że bar­dziej kom­for­to­wa.
Poza dwo­ma przyj­mu­ją­cy­mi leka­rza­mi i pie­lę­gniar­ka­mi, będzie pro­wa­dzo­ny tak­że punkt pobrań mate­ria­łów do badań labo­ra­to­ryj­nych.

Dla obec­nych i nowych pacjen­tów POZ przy uli­cy Łuka­sie­wi­cza poda­je­my dane kon­tak­to­we:

Porad­nia Leka­rza Rodzin­ne­go Koź­le
ul. Łuka­sie­wi­cza 23
47 – 200 Kędzie­rzyn – Koź­le
Tel. 77 482 90 34

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting