Kozielska neurologia została odmrożona

Jeden z klu­czo­wych oddzia­łów szpi­ta­la w Koź­lu znów przyj­mu­je pacjen­tów nie­co­vi­do­wych.

Decy­zję w tej spra­wie pod­jął woje­wo­da opol­ski. Oddział Neu­ro­lo­gii z Pod­od­dzia­łem Uda­ro­wym od ponie­dział­ku 14 czerw­ca znów przyj­mu­je pacjen­tów nie­co­vi­do­wych. Prze­zna­czo­no dla nich 30 łóżek.

- Sytu­acja się nor­ma­li­zu­je i robi­my wszyst­ko, by jak naj­szyb­ciej cały szpi­tal wró­cił do pra­cy w poprzed­nich ramach. Neu­ro­lo­gia jest zawsze bar­dzo potrzeb­na, szcze­gól­nie jej część uda­ro­wa. Jest to z pew­no­ścią waż­na infor­ma­cja dla Pacjen­tów nasze­go powia­tu — powie­dział dyrek­tor SP ZOZ Jaro­sław Koń­czy­ło.

Jesz­cze nie­daw­no dla pacjen­tów z koro­na­wi­ru­sem w całym koziel­skim szpi­ta­lem przy­go­to­wa­nych było ponad 200 łóżek. Dziś jest już ich tyl­ko 27, z cze­go 2 na Oddzia­le Inten­syw­nej Opie­ki Medycz­nej. Jak poin­for­mo­wał rzecz­nik szpi­ta­la Adam Lisz­ka, dla cho­rych zaka­żo­nych wiru­sem SARS-CoV-2, a wyma­ga­ją­cych lecze­nia spe­cja­li­stycz­ne­go, zosta­ło oddzie­lo­ne i izo­lo­wa­ne dru­gie pię­tro w naszym szpi­ta­lu.

- Jed­no­cze­śnie na sku­tek powyż­szej decy­zji prze­pro­wa­dzo­no reor­ga­ni­za­cję na Oddzia­le Gine­ko­lo­gicz­no-Położ­ni­czym, któ­ry w tej chwi­li w cało­ści jest prze­zna­czo­ny dla pacjen­tek nie zaka­żo­nych SARS-CoV-2 — zazna­czył rzecz­nik szpi­ta­la.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting