Kosz Miłosierdzia w kościele na Pogorzelcu

Od piąt­ku moż­na do nie­go skła­dać pro­duk­ty żyw­no­ścio­we, któ­re tra­fią do paczek dla naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych para­fian.

Wspól­no­ta para­fial­na pw. św. Euge­niu­sza de Maze­nod w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu nie zapo­mi­na o potrze­bu­ją­cych. Wła­śnie roz­po­czę­ła się kolej­na akcja wspar­cia świą­tecz­ne­go dla uboż­szych miesz­kań­ców. Para­fia o szcze­gó­łach poin­for­mo­wa­ła na Face­bo­oku.

Od dzi­siaj przy obra­zie Jezu­sa Miło­sier­ne­go w naszym koście­le będzie wysta­wio­ny „Kosz Miło­sier­dzia”, do któ­re­go moż­na skła­dać każ­de­go dnia pro­duk­ty żyw­no­ścio­we o dłu­gim okre­sie przy­dat­no­ści do spo­ży­cia oraz sło­dy­cze. Dary będą prze­zna­czo­ne przede wszyst­kim do przy­go­to­wa­nia kil­ku­dzie­się­ciu paczek świą­tecz­nych dla naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych z naszej para­fii” — czy­ta­my na ofi­cjal­nym kon­cie face­bo­oko­wym para­fii.

W związ­ku z pan­de­mią nie będzie w tym roku tra­dy­cyj­nej wie­cze­rzy wigi­lij­nej dla ubo­gich. Wła­śnie dla nich przy­go­to­wa­nych ma być kil­ka­dzie­siąt obfi­tych paczek świą­tecz­nych.

Moż­na przy­no­sić same pro­duk­ty do paczek, bądź już goto­we pacz­ki tak­że do biu­ra para­fial­ne­go we wtor­ki i czwart­ki od 9.00 do 12.00 i od 16.00 do 18.00. — Za każ­dy dar ser­ca ogrom­ne Bóg zapłać — prze­ka­zał pro­boszcz para­fii o. Krzysz­tof Jure­wicz OMI.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting