Koreańczycy przyjechali rozmawiać o fabryce elektrolitu

Inwe­sto­rzy spo­tka­li się z wła­dza­mi mia­sta.

Do spo­tka­nia doszło w sie­dzi­bie Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skie­go Par­ku Prze­my­sło­we­go.

- Wice­pre­zes Yong­min Kim przed­sta­wił szcze­gó­ły doty­czą­ce całe­go pro­ce­su inwe­sty­cyj­ne­go oraz jego har­mo­no­gram — poin­for­mo­wał Urząd Mia­sta na swo­im ofi­cjal­nym pro­fi­lu face­bo­oko­wym. — Pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska zade­kla­ro­wa­ła peł­ne wspar­cie dla pro­jek­tu, któ­ry może mieć ogrom­ny wpływ na roz­wój lokal­nej gospo­dar­ki.

Obec­nie fir­ma Foosung jest na eta­pie kom­ple­to­wa­nia doku­men­ta­cji nie­zbęd­nej do roz­po­czę­cia inwe­sty­cji.

O samej inwe­sty­cji por­tal tygodnik7dni.pl infor­mo­wał już kil­ka tygo­dni temu. Kore­ań­ska fir­ma Foosung chce u nas pro­du­ko­wać hek­sa­flu­oro­fos­fo­ran litu. Jest on naj­czę­ściej uży­wa­ną solą lito­wą w komer­cyj­nych bate­riach lito­wych.

– Zde­cy­do­wa­li­śmy się zbu­do­wać zakład w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu ze wzglę­du na roz­miesz­cze­nie naszych odbior­ców, mają­cych zakła­dy m.in. w Cze­chach. Poza tym w mie­ście są już zakła­dy che­micz­ne. Zna­leź­li­śmy tam więc potrzeb­ną infra­struk­tu­rę, ale tak­że goto­wość do przy­ję­cia zakła­dów o takiej cha­rak­te­ry­sty­ce, jak nasza – powie­dział w roz­mo­wie z Wir­tu­al­nym Nowym Prze­my­słem Min­ta­ek Lim, szef zarzą­dza­nia w Foosung Poland.

Kon­cern Foosung pro­du­ku­je che­mi­ka­lia i czę­ści moto­ry­za­cyj­ne oraz ele­men­ty dla prze­my­słu zbro­je­nio­we­go i bran­ży IT. Jego zakła­dy dzia­ła­ją w Azji, a tak­że na Sło­wa­cji.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting