Koordynatorzy w każdej gminie, miejsce zbiórki na kozielskiej przystani i pomoc medyczna

Powiat uru­cho­mił powia­to­we­go koor­dy­na­to­ra, z któ­rym moż­na kon­tak­to­wać się w spra­wie uchodź­ców, któ­rzy tra­fi­li do nasze­go powia­tu, tacy koor­dy­na­to­rzy dzia­ła­ją od teraz w każ­dej gmi­nie. Samo­rząd uru­cho­mił też zbiór­kę naj­po­trzeb­niej­szych rze­czy, któ­ra pro­wa­dzo­na jest na koziel­skiej przy­sta­ni „Szkwał”.

Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje poda­no na kon­fe­ren­cji pra­so­wej po spo­tka­niu z woje­wo­dą, samo­rzą­dow­ca­mi – sta­ro­stą Paw­łem Maseł­kiem i pre­zy­dent Sabi­ną Nowo­siel­ską, przed­sta­wi­cie­la­mi sek­to­ra medycz­ne­go oraz służb kry­zy­so­wych i wój­tów gmin.

KOORDYNATOR POWIATOWY

- Uru­cha­mia­my powia­to­we­go koor­dy­na­to­ra, tacy koor­dy­na­to­rzy są też w poszcze­gól­nych gmi­nach. Tele­fon do pani Patry­cji Palt 534 781 319 – poin­for­mo­wał sta­ro­sta Paweł Maseł­ko.

Na tere­nie powia­tu uru­cho­mio­no miej­sca kry­zy­so­we, dla osób, któ­re przy­ja­dą i nie mają u nas niko­go z rodzi­ny lub bli­skich. – Jeże­li ktoś będzie miał infor­ma­cje o takich oso­bach, pro­si­my by kon­tak­to­wał się z naszym koor­dy­na­to­rem powia­to­wym i on wska­że punkt, gdzie ucie­ka­ją­cy przed woj­ną mogą się udać – zazna­czył sta­ro­sta.

Powiat będzie pod­pi­sy­wał umo­wy z przed­się­bior­ca­mi, któ­rzy mogą świad­czyć usłu­gi noc­le­go­we. Cho­dzi o wła­ści­cie­li kwa­ter, hote­li, pen­sjo­na­tów, zajaz­dów i tego typu obiek­tów, któ­re są w sta­nie zapew­nić tak­że wyży­wie­nie. Chęt­ni mogą zgła­szać goto­wość do koor­dy­na­to­ra, któ­ry omó­wi szcze­gó­ły. Obec­nie samo­rząd dys­po­nu­je miej­sca­mi w zasa­dzie w każ­dej gmi­nie powia­tu. W ośrod­ku w gmi­nie Paw­ło­wicz­ki jest ich 75. Kolej­ne orga­ni­zo­wa­ne są w mia­rę potrzeb.

PUNKT ZBIÓRKI

Punkt zbiór­ki, poza tymi, któ­re orga­ni­zo­wa­ne są indy­wi­du­al­nie, zor­ga­ni­zo­wa­ny został na koziel­skiej przy­sta­ni. Lista arty­ku­łów jest na stro­nie głów­nej powia­tu. Stam­tąd rze­czy będą tra­fia­ły do więk­sze­go maga­zy­nu w Krap­ko­wi­cach, a potem na gra­ni­cę pol­sko-ukra­iń­ską. Część z nich zosta­nie w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu dla potrze­bu­ją­cych rodzin, któ­re już teraz zna­la­zły się u nas. Tele­fon do koor­dy­na­to­ra zbiór­ki na koziel­skiej przy­sta­ni 606 322 394. Pro­si­my, by nim uda­my się na przy­stań, skon­tak­to­wać się tele­fo­nicz­nie oraz zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na listę potrzeb­nych rze­czy.

- Jed­no­cze­śnie nama­wia­my do pro­wa­dze­nia indy­wi­du­al­nych zbió­rek, któ­re już trwa­ją w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu i powie­cie, dzię­ku­je­my za nie, i za wasze wiel­kie ser­ca – pod­kre­ślił Paweł Maseł­ko.

NIEZBĘDNE OŚWIADCZENIE DLA UCHODŹCÓW NA NASZYM TERENIE

Istot­ną infor­ma­cją dla osób, któ­re zna­la­zły się w powie­cie jest to, że muszą wypeł­nić oświad­cze­nie, któ­re zosta­nie prze­ka­za­ne woje­wo­dzie. Wzór oświad­cze­nia znaj­dzie­my na stro­nie sta­ro­stwa. Zwra­ca­my się do wszyst­kich, by prze­ka­zy­wać sobie infor­ma­cje o koniecz­no­ści wypeł­nie­nia oświad­cze­nia. W ten spo­sób samo­rząd i woje­wódz­two będą wie­dzieć ile takich osób się u nas znaj­du­je, co pozwo­li na sku­tecz­ną koor­dy­na­cję dzia­łań.

POMOC MEDYCZNAPOWIECIE

Wszy­scy, któ­rzy prze­kro­czy­li gra­ni­cę mają pra­wo do ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go. – To ozna­cza że mogą korzy­stać z publicz­nej służ­by zdro­wia, któ­ra ma kon­trakt z Naro­do­wym Fun­du­szem Zdro­wia. Ape­lu­ję tu do leka­rzy pod­sta­wo­wej opie­ki medycz­nej o przyj­mo­wa­nie takich osób. Trze­ba mieć ze sobą pasz­port lub doku­men­ty wyda­ne na gra­ni­cy w punk­cie recep­cyj­nym albo oświad­cze­nie pobra­ne z naszych stron. W sytu­acji nagłej dzwo­ni­my na tele­fon alar­mo­wy. Pomo­cą słu­ży też koziel­ski SOR – zazna­cza sta­ro­sta.

Dodaj­my, że w razie potrze­by samo­rząd dys­po­nu­je kon­tak­tem do tłu­ma­cza z języ­ka ukra­iń­skie­go. Powiat uru­cho­mił spe­cjal­ny ser­wis, w któ­rym znaj­du­ją się wszel­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje. Znaj­dzie­my go na www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl.

AL/Starostwo KK

Lista koor­dy­na­to­rów:

Sta­ro­stwo Powia­to­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu +48534 781 319
koordynator@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Urząd Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu +48506 482 721
wojciech.jagiello@kedzierzynkozle.pl

Urząd Gmi­ny w Paw­ło­wicz­kach +48722 367 484
gops@gopspawlowiczki.pl

Urząd Gmi­ny w Bie­ra­wie +48507 714 999
dorota.mierzwa@bierawa.pl

Urząd Gmi­ny w Cisku +48784 258 401
gops@cisek.pl

Urząd Gmi­ny w Reń­skiej Wsi +48506 347 378
steuer@renskawies.pl

Urząd Gmi­ny w Pol­skiej Cere­kwi +48697 060 978
m.pendzialek@polskacerekiew.pl

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting