Konkurs pt. „Z Opolskim ARiMR do jednej bramki gramy! Nagrody zdobywamy!” rozstrzygnięty!!

Kon­kurs skie­ro­wa­ny do pił­kar­skich klu­bów spor­to­wych zlo­ka­li­zo­wa­nych na tere­nach wiej­skich woje­wódz­twa opol­skie­go pt. „Z Opol­skim ARiMR do jed­nej bram­ki gra­my! Nagro­dy zdo­by­wa­my!” został roz­strzy­gnię­ty.

Patro­nat hono­ro­wy nad kon­kur­sem obję­ła Pani Vio­let­ta Porow­ska Poseł na Sejm RP, a patro­nat mery­to­rycz­ny Opol­ski Zwią­zek Pił­ki Noż­nej.

Jako agen­cja, oprócz naszych usta­wo­wych dzia­łań, a więc udzie­la­nia dota­cji i dopłat dla rol­ni­ków, chce­my tak­że akty­wi­zo­wać oraz inte­gro­wać lokal­ne spo­łecz­no­ści na tere­nach wiej­skich i temu wła­śnie słu­żą tego typu ini­cja­ty­wy. Zaczę­li­śmy od Kół Gospo­dyń Wiej­skich, był też kon­kurs dla dzie­ci i mło­dzie­ży, a dziś dedy­ku­je­my kon­kurs Ludo­wym Zespo­łom Spor­to­wym.” – mówi Woj­ciech Koma­rzyń­ski, dyrek­tor Opol­skie­go Oddzia­łu Agen­cji Restruk­tu­ry­za­cji i Moder­ni­za­cji Rol­nic­twa.
Kon­kurs pole­gał na nakrę­ce­niu krót­kie­go fil­mu obra­zu­ją­ce­go dzia­łal­ność wiej­skie­go klu­bu spor­to­we­go, np. tre­ning pił­kar­ski, poka­zo­wy mecz, spa­ring, strza­ły do bram­ki, naj­lep­sze akcje pił­kar­skie, zacho­wa­nia fair play na boisku, itp.

Celem kon­kur­su było spo­pu­la­ry­zo­wa­nie aktyw­ne­go upra­wia­nia spor­tu wśród dzie­ci i mło­dzie­ży wiej­skiej oraz doce­nie­nie dzie­ci i mło­dzie­ży wiej­skiej w zakre­sie pra­cy w gospo­dar­stwach rol­nych, jak rów­nież wska­za­nie ich związ­ku z uzy­ski­wa­nym wspar­ciem z ARiMR.

Part­ne­rzy kon­kur­su: Gru­pa Azo­ty Kędzie­rzyn S. A., Kra­jo­wy Ośro­dek Wspar­cia Rol­nic­twa Oddział w Opo­lu, Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej w Opo­lu, Kasa Rol­ni­cze­go Ubez­pie­cze­nia Spo­łecz­ne­go Oddział w Opo­lu, Opol­ski Ośro­dek Doradz­twa Rol­ni­cze­go w Łosio­wie. Patro­nat medial­ny nad kon­kur­sem objęły:”Nowa Try­bu­na Opol­ska”, Pol­skie Radio Regio­nal­na Roz­gło­śnia w Opo­lu „RADIO OPOLE” S. A., Radio DOXA, ora­zRa­dio PARK.

Ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim uczest­ni­kom kon­kur­su, a zwy­cięz­com gra­tu­lu­ję wygra­nej. Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia pra­gnę zło­żyć Pani Poseł na Sejm RP Vio­let­cie Porow­skiej za patro­nat hono­ro­wy nad wyda­rze­niem oraz Opol­skie­mu Związ­ko­wi Pił­ki Noż­nej, któ­ry udzie­lił kon­kur­so­wi patro­na­tu mery­to­rycz­ne­go. Dzię­ku­ję tak­że zna­ko­mi­tym part­ne­rom kon­kur­su oraz patro­nom medial­nym” – doda­je Koma­rzyń­ski.

Szcze­gó­ły na Fanpage’u Opol­skie­go Oddzia­łu Regio­nal­ne­go ARiMR. Zapra­sza­my.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting