Koniec utrudnień na ulicy Przyjaźni

Po dłu­gim week­en­dzie poło­żo­na zosta­nie war­stwa ście­ral­na asfal­tu. Cał­ko­wi­te zakoń­cze­nie prac pla­no­wa­ne jest na 10 maja.

Kie­row­cy będą mogli ode­tchnąć z ulgą. Powo­li koń­czy się wyjąt­ko­wo uciąż­li­wa budo­wa kana­li­za­cji w Bla­chow­ni, któ­ra skut­ku­je koniecz­no­ścią prze­bu­do­wy głów­nej dro­gi na osie­dlu.

Do 30 kwiet­nia mia­ła zostać uło­żo­na głów­na war­stwa asfal­tu, a po dłu­gim majo­wym week­en­dzie dro­go­wcy uło­żą tak zwa­ną war­stwę ście­ral­ną. Po niej trze­ba będzie już tyl­ko nama­lo­wać zna­ki pozio­mie i uli­ca zosta­nie cał­ko­wi­cie odda­na do użyt­ku.

Praw­do­po­dob­nie sta­nie się to 10 maja. Na razie ofi­cjal­nie obo­wią­zu­je tam zakaz ruchu z wyjąt­kiem miesz­kań­ców oraz pojaz­dów komu­ni­ka­cji miej­skiej i służb. W prak­ty­ce jed­nak więk­szość kie­row­ców nie korzy­sta z objaz­dów, tyl­ko jeż­dżą po pla­cu budo­wy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting