Komendant straży miejskiej zrezygnował ze stanowiska | 7DNI Komendant straży miejskiej zrezygnował ze stanowiska - 7DNI

Komendant straży miejskiej zrezygnował ze stanowiska

Dymi­sja zbie­gła się w cza­sie z pro­ku­ra­tor­skim śledz­twem doty­czą­cym  rze­ko­me­go gnę­bie­nia sze­re­go­wych straż­ni­ków miej­skich przez prze­ło­żo­nych.

Jak dowie­dział się nie­ofi­cjal­nie tygo­dnik 7DNI Grze­gorz Grze­sik (na zdję­ciu) nie peł­ni już funk­cji komen­dan­ta Stra­ży Miej­skiej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Ofi­cjal­nie miał zre­zy­gno­wać z powo­dów zdro­wot­nych.

Dymi­sja zbie­gła się jed­nak w cza­sie z ujaw­nie­niem infor­ma­cji o pro­ku­ra­tor­skim śledz­twie doty­czą­cym nie­pra­wi­dło­wo­ści w funk­cjo­no­wa­niu jed­nost­ki SM w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Cho­dzi o utrud­nia­nie dzia­łal­no­ści związ­ko­wej i dys­kry­mi­na­cję człon­ków związ­ku zawo­do­we­go stra­ży miej­skiej.

Kon­tro­lę w tej spra­wie prze­pro­wa­dzi­ła Pań­stwo­wa Inspek­cja Pra­cy w Opo­lu. Wyka­za­ła ona, że człon­ko­wie związ­ku zawo­do­we­go byli pomi­ja­ni przy awan­sach i przy­zna­wa­niu nagród. Pozba­wia­no ich tak­że pre­mii. Jeśli ktoś zde­cy­do­wał się jed­nak odejść ze związ­ku zawo­do­we­go, wów­czas był doce­nia­ny przez prze­ło­żo­nych.

Wsku­tek kon­flik­tów dwie oso­by ode­szły z pra­cy, ze sta­no­wisk zre­zy­gno­wa­li tak­że prze­wod­ni­czą­cy związ­ku zawo­do­we­go i jego zastęp­ca. Docho­dze­nie pro­wa­dzi pro­ku­ra­tu­ra w Strzel­cach Opol­skich. War­to pod­kre­ślić, że utrud­nia­nie dzia­łal­no­ści związ­ko­wej jest prze­stęp­stwem.

Urząd Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu pro­wa­dzi teraz nabór, któ­ry ma wyło­nić nowe­go sze­fa stra­ży miej­skiej.

 

REKLAMAOne thought on “Komendant straży miejskiej zrezygnował ze stanowiska

  1. Obserwator

    Związ­ko­we nie­ro­by.
    Każ­dą fir­mę roz­wa­lą
    A dla­cze­go pisma­ku nie piszesz że związ­kow­com w pra­cy prze­szka­dza­ła pra­ca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting