Komary atakują. W ostatnich dniach w Kędzierzynie-Koźlu jest ich dużo | 7DNI Komary atakują. W ostatnich dniach w Kędzierzynie-Koźlu jest ich dużo - 7DNI

Komary atakują. W ostatnich dniach w Kędzierzynie-Koźlu jest ich dużo

Mia­sto wła­śnie prze­pro­wa­dzi­ła akcję odko­ma­rza­nia. Ale na jej efek­ty będzie­my musie­li jesz­cze pocze­kać.

Tego­rocz­ne lato jest dużo bar­dziej desz­czo­we, niż poprzed­nie. Miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la w ostat­nich dniach zaczę­li się skar­żyć na koma­ry, któ­re są wyjąt­ko­wo dokucz­li­we w tym roku. W poprzed­nich latach było och dużo mniej.

Od 14 do 17 lip­ca na wybra­nych tere­nach mia­sta, takich jak par­ki, skwe­ry, pla­ce zabaw, a tak­że nie­któ­re wody sto­ją­ce zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na akcja zwal­cza­nia koma­rów. Spe­cja­li­stycz­na fir­ma potrak­to­wa­ła środ­ka­mi che­micz­ny­mi kil­ka­dzie­siąt sie­dlisk owa­dów. Zabie­gi były pro­wa­dzo­ne wyłącz­nie w nocy, aby przede wszyst­kim nie ucier­pia­ły psz­czo­ły, tyl­ko przy sprzy­ja­ją­cych warun­kach atmos­fe­rycz­nych (bez­wietrz­nie, bez opa­dów).

W sumie akcja prze­pro­wa­dzo­na była w 28 loka­li­za­cjach całe­go mia­sta. W Koź­lu w aż 7 miej­scach, w 3 na Bla­chow­ni, Kłod­ni­cy i Pogo­rzel­cu, 4 w Śród­mie­ściu i po jed­nym, dwóch na pozo­sta­łych osie­dlach.

Odko­ma­rza­nie zosta­ło wyko­na­ne meto­dą naziem­ną, przy uży­ciu pre­pa­ra­tów bio­bój­czych, poprzez zamgła­wia­nie tere­nów zie­lo­nych przy uży­ciu środ­ka zwal­cza­ją­ce­go doro­słe for­my koma­rów, much i meszek a tak­że opry­ski­wa­nie zbior­ni­ków wod­nych (sta­wów, rowów i innych wód sto­ją­cych) środ­kiem zwal­cza­ją­cym lar­wy tych owa­dów.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting