Kolejny zakażony mężczyzna w naszym powiecie. Zaraził się od kogoś na miejscu

Zaka­żo­ny męż­czy­zna z powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go to 21 przy­pa­dek na Opolsz­czyź­nie.

Obec­nie prze­by­wa na kwa­ran­tan­nie. Jak poda­ły służ­by pra­so­we woje­wo­dy, do zaka­że­nia doszło w dro­dze trans­mi­sji lokal­nej. Ozna­cza to zaka­że­nie od oso­by z nasze­go tere­nu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting