Kolejne zakażenia. 5 przypadków w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

5 przy­pad­ków z powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go, 3 z powia­tu opol­skie­go, 2 z powia­tu nyskie­go i 1 z głub­czyc­kie­go.

Powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski

To trzech męż­czyzn i 2 kobie­ty. Jeden z męż­czyzn jest w wie­ku senio­ral­nych, dwóch pozo­sta­łych w śred­nim wie­ku. Star­szy męż­czy­zna prze­by­wa w szpi­ta­lu jed­no­imien­nym w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, jego stan jest sta­bil­ny. Stan dwóch pozo­sta­łych jest dobry, prze­by­wa­ją w kwa­ran­tan­nie domo­wej.

W powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim potwier­dzo­no tak­że koro­na­wi­rus u kobie­ty w wie­ku śred­nim oraz w wie­ku senio­ral­nym. Stan obu pań jest dobry, prze­by­wa­ją w kwa­ran­tan­nie domo­wej.

Powiat opol­ski

To jed­na kobie­ta i dwóch męż­czyzn w śred­nim wie­ku. Stan kobie­ty jest dobry, nato­miast męż­czyzn oce­nia­ny jest jako sta­bil­ny. Obaj hospi­ta­li­zo­wa­ni są na oddzia­le zakaź­nym Szpi­ta­la Woje­wódz­kie­go w Opo­lu.

Powiat nyski

To kobie­ta w sile wie­ku oraz chło­piec w wie­ku nasto­let­nim. Stan oboj­ga jest dobry, prze­by­wa­ją w kwa­ran­tan­nie domo­wej.

Powiat głub­czyc­ki

Koro­na­wi­rus potwier­dzo­no u męż­czy­zny w sile wie­ku, jego stan jest sta­bil­ny. Obec­nie hospi­ta­li­zo­wa­ny w szpi­ta­lu w Raci­bo­rzu.

Powo­dem zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem u wszyst­kich ww. osob jest trans­mi­sja lokal­na.

W sumie dotąd na Opolsz­czyź­nie odno­to­wa­no 145 przy­pad­ków z cze­go licz­ba aktu­al­nie cho­rych wyno­si 128 osób.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting